Navigation
Home Page

Twitter

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Social Media


Mae cyfathrebu effeithiol gyda Rhieni / Gwarcheidwaid a darparu gwybodaeth gyfredol yn bwysig iawn i ni yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch. Ein nod yw y bydd cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu i ni ddathlu a rhannu llwyddiannau eich plant ac i godi proffil yr ysgol yn y gymuned ac ymhellach i ffwrdd .

 

Effective communication with Parents/Guardians and providing up to date information is very important to us at Ysgol Gymraeg Pwll Coch. Our aim is that social media will allow us to celebrate and share the successes of your children and to raise the profile of the school within the community and further afield.


 

Cliciwch uchod i weld ein proffil Trydar. 

Click above to see our Twitter profile.

 

Mae ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro'n ofalus a bydd unrhyw cynnwys amhriodol yn cael ei adrodd i'r awdurdodau perthnasol. Nid ydym yn gyfrifol am ac nid ydynt yn cymeradwyo cynnwys neu farn ein dilynwyr .


Our social media accounts are closely monitored and any inappropriate content will be reported to the relevant authorities. We are not responsible for and do not endorse the content or opinions of our followers.


Top