Navigation
Home Page

Mynediadau Disgyblion Newydd - New Pupil Admissions

Mynediadau Ysgol
School Admissions

Os hoffech i'ch plentyn i fynychu ein hysgol, gweler y manylion llawn am ein trefniadau derbyn isod :


If you would like your child to attend our school, please see full details of our admission arrangements below :

Dogfennau defnyddiol / Useful documents

Dyddiadau allweddol yn y broses ymgeisio i ysgol Gynradd Medi 2019
Dydd Llun 12 Tachwedd 2018
Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor
Ffurflenni dewis i rieni ar gael yn yr Hybiau.  
Dydd Llun 7 Ionawr 2019
Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni dewis a cheisiadau ar-lein

Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019 O 4pm

Hysbysu am ganlyniadau'r ceisiadau
Bydd ymgeiswyr ar-lein yn cael neges e-bost

Bydd ymgeiswyr ffurflenni dewis yn cael llythyr a bostiwyd ar y dyddiad hwn​.

 

Key dates to apply for a Primary school place for

September 2019

Monday 12 November 2018
Online application service will open.
Preference forms will be available from Hubs

Monday 7 January 2019
Closing date for receipt of preference forms and online applications

Tuesday 16 April 2019 from 4pm
Notification of result of applications.
Online applicants will receive an email.

Preference form applications will receive a letter posted on this date.

MYNEDIADAU YN YSTOD Y FLWYDDYN
Mae nifer sylweddol o ddisgyblion yn dewis dod i Ysgol Gymraeg Pwll Coch o ysgolion eraill ar wahanol adegau yn eu gyrfa ysgol. Gall rhieni ofyn i ni dderbyn eu plentyn i Bwll Coch ar unrhyw adeg yn addysg eu plant .

 

Os oes angen lle arnoch mewn ysgol yng Nghaerdydd yn ystod y flwyddyn academaidd, rhaid i chi gwblhau ffurflen gais i symud ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd.


IN YEAR ADMISSIONS

A significant number of pupils choose to come to Ysgol Gymraeg Pwll Coch from other schools at various points in their school career. Parents can ask us to admit their child to Pwll Coch at any stage of their child's education.

 

If you need a place at a Cardiff school during the academic year, you must complete an in-year School Transfer Application

Dylid dychwelydd yr holl ffurflenni cais
yn uniongyrchol at :

 

Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes,

Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd,

CF10 4UW

(029) 2087 2909

 

Gallwch bellach wneud cais ar-lein.

Cliciwch YMA i ddechrau ar y broses o wneud cais.

 

All Admission Application Forms must
be returned directly to:


Director of Education and Lifelong Learning,
County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff,

CF10 4UW

(029) 2087 2909

 

You can now apply online. 
Click HERE to begin the application process.

 

 


Top