Navigation
Home Page

Meithrin

Croeso i’r Feithrin
Welcome to our Nursery
 

Thema yr Hydref / Autumn Theme

Rydym yn ddosbarth bywiog, byrlymus a hapus ac mae'r plant yn dysgu trwy chwarae strwythredig a phrofiadau ymarferol. Rydym yn dilyn cynllun llythrennedd Tric a Chlic yn ddyddiol sydd yn ymddangos i fod yn gynllun llwyddiannus dros ben. Staff sydd yn gweithio o fewn y Feithrin - Mrs Williams, athrawes (Dydd Llun a Mawrth) a Mrs Rees, athrawes ( Mercher, Iau a Gwener). Cynorthwywraig y dosbarth llawn amser yw Miss Evans. Fydd y plant yn gwneud Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun , gofynnwn i'r plant wisgo dillad addas a chyfforddus, a dim gemwaith.

Dilynwn themau yn dymhorol yn ystod y flwyddyn sy'n cynnwys:

  • Byd o Liw / Dathliadau
  • Anifeiliaid / Storiau Traddodiadol
  • Ein Gardd / Gwyliau

 

Edrychwn ymlaen i gyd weithio gyda chi yn ystod y flwyddyn. Diolch

 

We are a very busy and happy class that learn through structured play and first hand experiences. We follow a daily literacy program called Tric a Chlic which has been very successful since we started it.The staff working within the Nursery are Mrs Williams, teacher (Monday and Tuesday) / Mrs Rees, teacher (Wednesday, Thursday, Friday) Miss Evans, teacher assisstant , Monday- Friday. The children will have P.E sessions on a Monday - we ask if the children could come in suitable and comfortable clothing on Mondays - no jewellery allowed.

 

We follow the following themes during the year which include:

  • A World of Colour / Celebrations
  • Animals / Traditional Stories
  • Our Garden / Holidays

 

We look forward to working alongside you during the year. Diolch.


 

Gwefannau defnyddiol/ Useful websites:

Cyw (gemau, rhaglenni a chaneuon Cymraeg)

http://cyw.s4c.co.uk/cy/gwylio-a-gwrando/do-re-mi-dona/518211183#hafan

Gemau Mathemateg

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/3-5-years/counting

 

App's defnyddiol/ Useful Apps:

Art of Glow (ffurfio llythrennau, rhifau a geiriau syml).

Llythrennau (i adeiladu,darllen a sillafu geiriau).

Rhifau (adio).

Number Quiz (ffurfio a threfnu rhifau).

Alphablocks Play along with the Alphablocks and have fun with the letters of the alphabet.


Tric a Chlic (i gyd fynd a'r cynllun - coincides with the phonic scheme)

Celf gyda Sam (Art with Sam - Welsh App to learn colours / shapes)

 

 

 

Addysg Gorfforol

Mi fydd ein sesiynau ymarfer corff bob Ddydd Llun o wythnos nesaf. Gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol mewn gwisg addas e.e tracwisg cyfforddus / crys T / crys chwys. Mi fyddwn yn tynnu ‘sgidiau / trainers a sanau. Os yn bosib mi fyddai esgidiau â felcro tipyn haws i’r plant wisgo/ddadwisgo yn annibynnol.Ni ddylai unrhyw fath o emwaith cael ei wisgo. Diolch am eich cydweithrediad.

 

Arian byrbryd - £1  i'w dalu yr wythnos - gellir unai dalu yn wythnosol neu am y tymor.

 

Physical Education

Our P.E sessions will be every Monday – we kindly ask if the children could come to school suitably dressed for these sessions e.g wearing a tracksuit / T shirt / sweatshirt. The children will take off their trainers/ shoes and socks. If possible footwear with Velcro is much easier for the children to wear independently. No jewellery is permitted.Thank you for your cooperation.

 

Snack - £1 a week - can either be paid weekly or termly.

 

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions

Barod i Ddysgu - Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Llywodraeth Cymru

Ready to Learn - Education Begins at Home

Welsh Government

Datblygu sgiliau gwrando / Develop listening skills

Sgiliau i'w datblygu tra yn y Feithrin - Skills to develop in the Nursery


Top