Navigation
Home Page

Llythyron - Letters

Llythyron / Letters

Ar y dudalen hon fe welwch gopïau o unrhyw lythyron yr ydym wedi anfon adref o ran ymweliadau, clybiau ar ôl ysgol a / neu hysbysiadau pwysig eraill.

 

On this page you will find copies of any letters that we have sent home regarding visits, school clubs and/or other important school notices.

Llythyr 13.2.19 Letter

Llythyr 13.9.18 Letter

Ffair Haf - Summer Fayre

Cyflwyniad 2 Dulliau Adferol i Rieni / Introduction 2 on Restorative Approaches for Parents

Gwasanaethau Dosbarth Haf 2018 / Class Assemblies - Summer 2018

Mabolgampau 2018 Sports Days

Newidiadau i'r Bws Ysgol - School Bus Changes

Dydd 'Groundforce' Day 12.5.18

Dyddiadur / Diary - Haf/Summer 2018 Diweddariad/Updated 04.06.18

Bwydlen Gweithgareddau Allgyrsiol - Haf 2018 / Extra-curricular Menu - Summer 2018

Adroddiad Arolygiad Estyn 2018 Estyn Inspection Report

Llythyron Clybiau Aml Chwaraeon / Multi Sports Clubs Letters - Haf/Summer 2018

Penderfyniad Cyngor Dinas Caerdydd - Newidiadau i reolau derbyn disgyblion i ysgolion y ddinas. Cardiff Council's decision - Change in regulations regarding pupils admissions to schools.

Llythyr Dyddiadau / Dates Letter 150318

Dyddiadau Newydd Gwasanaethau Blwyddyn 6 / New Dates for Year 6 Assemblies

Llythyr Eira - Ysgol ar Gau 02.03.18 / Snow Letter - School Closed 02.03.18

Llythyr Eira - Ysgol ar Gau 01.03.18 / Snow Letter - School Closed 01.03.18

Celf a Chrefft yr Urdd 2018 / Urdd Art and Design Competition Letter

Trefniadau Tywydd Garw / Eira - Inclement Weather / Snow Arrangements 260218

Profion Cenedlaethol 2018 National Tests - Llythyr i Rieni / Letter to Parents

Ymgynghoriad ADY Cyngor Caerdydd - Cardiff Council ALN Consultation - Ionawr/January 2018

Llythyr wrth y Corff Llywodraethol - Newid Dalgylchoedd. Letter from the Governing Body - Changing catchments

Clybiau Allgyrsiol Tymor y Gwanwyn 2018 / Extra Curricular Clubs - Spring 2018

Llythyr Dulliau Adferol / Restorative Approaches Letter 16.01.18

Dyddiadur Tymor y Gwanwyn 2018 / Spring Term 2018 Diary

Llythyr am y Credydau Amser - Letter regarding Time Credits

Llythyr i rieni Canolfan Anghenion Arbenigol / Letter to parents - Specialist Resource Base (SRB) 080118

Llythyr i Rieni Newydd Ionawr 2018 / Letter to New Parents January 2018

Achos da ASDA Ion/Mawrth 2018 - ASDA Good Cause Jan/March 2018

Gweithdrefnau Tywydd Garw / Inclement Weather Arrangements

Dyddiadur Tymor yr Hydref 2017 / Autumn Term Dates 2017

Llau Pen - Gwybodaeth i Rieni / Headlice - Information for Parents

Bwydlen Allgyrsiol - Tymor yr Hydref 2017 / Extra-curricular Menu - Autumn 2017

Ydy eich plentyn yn dechrau ysgol ym mis Medi 2018? Is your child starting school in November 2018? Diwrnod Agored / Open Day.

Llythyr 11.09.17 Letter

Canfyddiadau Holiadur Rhieni 2017 / Parental Questionnaire Findings 2017

Llythyr wrth y Pennaeth 25.05.17 Letter from Headteacher

Dyddiadur Tymor yr Haf 2017 - Summer Term 2017 Diary

Pwysigrwydd presenoldeb ysgol - The importance of school attendance

Gwasanaethau Dosbarth Haf 2017 - Class Assemblies Summer 2017 + Sioe Haf Bl6/Y6 Summer Show

Gwisgwch Goch i Gymru a Felindre / Wear Red for Wales & Velindre

Celf a Chrefft Urdd Art and Craft

Gweithgareddau Allgyrsiol Gwanwyn 2017 - Spring 2017 Extra-curricular Activities

Dyddiadau Allweddol - Tymor y Gwanwyn 2017. Key Dates - Spring Term 2017

Llythyr newid dyddiad HMS Chwefror 2017 / Letter change of date for February 2017 INSET. 10.10.16

Llythyr Iechyd a Diogelwch + Diogelu / Health & Safety + Safeguarding Letter 05.10.16

Prydlondeb / Punctuality - 29.9.16

Bwydlen Gweithgareddau Allgyrsiol - Tymor yr Hydref 2016. Extra-curricular Activities Menu - Autumn Term 2016

Gyrru a Pharcio'n Ddiogel / Driving & Parking Safely - Rhodfa Lawrenny Avenue

Llythyr o gyflwyniad wrth y Pennaeth newydd / A letter of introduction from the new Headteacher

Dyddiadau Blwyddyn Academaidd 2016/17 / Academic Year Dates 2016/17

Ffyrdd hawdd o wneud bocsys bwyd yn iachach / Easy ways to make lunchboxes healthier:


Top