Navigation
Home Page

Iechyd a Diogelwch - Health & Safety

Iechyd a Diogelwch
Health & Safety

 

Bydd y Corff Llywodraethol yn darparu a chynnal amodau gwaith, offer a systemau gwaith iach a diogel i bob disgybl a gweithwyr sy'n gweithio ar y safle . Ein nod yw hyrwyddo diwylliant sy'n cydnabod bod rheoli risgiau iechyd a diogelwch yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd pawb. Bydd staff yn codi materion iechyd a diogelwch yn syth pan fo angen sylw brys. Y Pennaeth ydy'r cynrychiolydd Iechyd a Diogelwch ar gyfer yr ysgol.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglyn â Iechyd a Diogelwch, cysylltwch â'r Pennaeth yn syth, os gwelwch yn dda.

 

The Governing Body will provide and maintain safe and healthy working conditions, equipment and systems of work for all pupils and employees working on the premises. Our aim is to promote a culture which recognises that controlling health and safety risks is an essential part of everyone's daily life. Staff raise health and safety issues immediately when urgent attention is required. The Headteacher is the school's Health and Safety representative.

 

If you have any concerns regarding Health & Safety, please contact the Headteacher immediately.


Top