Navigation
Home Page

Goruchwyliwr Amser Cinio / Lunchtime Supervisor

Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Rhodfa Lawrenny Avenue
Lecwydd / Leckwith
Caerdydd / Cardiff
CF11 8BR

02920 373 453

ysgolpwllcoch@caerdydd.gov.uk
www.ysgolpwllcoch.co.uk

@ysgolpwllcoch
 

Prifathro / Headteacher: Mr. Christopher Newcombe


Yn eisiau cyn gynted â phosibl:


GORUCHWYLIWR AMSER CINIO
Gradd 2 – SCP 2-3 £17,711 - £18,065 (Pro Rata)
Dros dro tan 31ain o Awst 2020.
7.5 awr yr wythnos – yn arferol, byddwch yn gweithio 11:45y.b. tan 1:15y.p. o Ddydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor ysgol yn unig.


Mae Prifathro a Chorff Llywodraethol yr ysgol cyfrwng Cymraeg llwyddiannus uchod yn gwahodd ceisiadau gan unigolion brwdfrydig, egnïol a phroffesiynol i ymuno â'n tîm cyfeillgar fel goruchwyliwr amser cinio.


Rydym yn chwilio am berson ymrwymedig, hyblyg a chyfeillgar i oruchwylio a chefnogi ein disgyblion yn ystod amser cinio. Byddwch chi'n gallu addasu i newidiadau munud olaf a bod yn chwaraewr tîm effeithiol.


Lawr lwythwch y disgrifiad swydd, manyleb personol a'r ffurflen gais isod.

 

Mae ein disgyblion yn chwilio am oruchwylydd amser cinio sydd:
• yn gyfeillgar, yn ofalgar ac yn hoffi gweithio ochr yn ochr â  
   phlant;
• yn gadarn ond yn deg;
• yn eu helpu i chwarae gemau cyffrous ar y buarth;
• bob amser â gwên ar ei wyneb ef / hi;
• â synnwyr digrifwch da.


Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae'r swydd wag hon yn addas ar gyfer rhannu swydd.


Am fanylion pellach mae croeso i chi gysylltu â Phrifathro'r Ysgol, Mr. Chris Newcombe.


Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gwblhau'r ffurflen gais swyddogol. Nid ydym yn derbyn ceisiadau drwy CV.


Dylid dychwelyd ceisiadau yn uniongyrchol i'r ysgol drwy ebost at sian.andrews3@caerdydd.gov.uk


Dyddiad Cau: Dydd Gwener 31ain Ionawr 2020 (Hanner Dydd)


Required as soon as possible:


LUNCHTIME SUPERVISOR
Gradd 2 – SCP 2-3 £17,711 - £18,065 (Pro Rata)
Temporary until 31st August 2019
7.5 Hours per week - You would normally work between 11.45am and 1.15pm Monday to Friday in term time only.


The Headteacher and Governing Body of the above successful Welsh Medium Primary School invite applications from enthusiastic, energetic and professional individuals to join our friendly team as a lunchtime supervisor. 


We are looking for a dedicated, flexible and friendly person to supervise and support our pupils at lunchtimes. You will be able to adapt to last minute changes and be an effective team player. 


Please download the job description, personal specification and application form below.

The ability to communicate through the medium of Welsh is highly desirable but not essential. 


Our pupils are looking for a Lunchtime Supervisor who:
•    is friendly, caring and likes working alongside children;
•    is firm but fair; 
•    will help them play exciting games on the playground;
•    always has a smile on his/her face;
•    has a good sense of humour.


This post is subject to an Enhanced Disclosure and Barring Service Check.


This vacancy is suitable for job share.


For further information you’re welcome to contact the Headteacher, Mr. Chris Newcombe.


Applicants are required to complete the official application form. Please note that CVs will not be accepted.


Applications must be returned directly to the school via email to sian.andrews3@cardiff.gov.uk by the closing date below.


Closing Date: Friday 31st January 2020  (Midday)
 

Safeguarding and Child Protection are key priorities for the Council. We aim to support children and vulnerable adults to ensure they are as safe as they can possibly be. Our services and schools are committed to ensuring the safety and protection of all children and vulnerable adults, and will take action to safeguard their well-being, and acknowledge that children and vulnerable adults have a right to protection. This is supported in the general ethos of the Council and all schools. 


As an equal opportunities employer, we value diversity.  Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from underrepresented individuals including those:
• aged under 25;
• not in employment, education or training;
• from our local communities including in particular disabled 
   individuals, carers and those from the Cardiff BAME and LGBT+ 
   communities;
• ability to communicate fluently in Welsh. 

 


Top