Navigation
Home Page

Dulliau Adferol / Restorative Approaches

Dulliau Adferol / Restorative Approaches

Rydym yn ysgol adferol.

We are a restorative school.

Mae Dulliau Adferol (DA) yn cynnwys y sgiliau o ddydd i ddydd sy'n ymwneud â gwrthdrawiadau a niwed. Mae'n adeiladu ac yn cynnal perthnasoedd a chymuned, yn ogystal ag ymateb pan fydd pethau'n mynd o chwith. Mae DA yn ymgysylltu ac yn datblygu perthnasau cadarnhaol a chymunedau gwydn, i leihau niwed, a datrys gwrthdaro yn gyflym trwy ddatrys problemau yn effeithiol.

 

Mae rhai materion wedi'u gwella o fewn cymunedau, teuluoedd a sefydliadau sydd â dulliau adferol fel a ganlyn:

·         Perthnasoedd;

·         Cwrdd ag anghenion;

·         Ymgysylltu a chyfranogiad;

·         Ymddygiad heriol;

·         Datrys gwrthdaro - proffesiynol neu bersonol;

·         Sgiliau a hyder i ddatrys problemau gwrthdaro yn effeithiol;

·         Diogelwch a chytgord mewn grwpiau a chymunedau;

·         Datrys problemau partneriaeth;

·         Trawsnewid mewn arferion gwaith a'r amgylchedd.

 

What are restorative approaches?

Restorative Approaches (RA) includes the day to day skills involved in pre-empting conflicts and harm. It builds and maintains relationships and community, as well as reacting / responding when things go wrong. RA engages and develops positive relationships and resilient communities, to reduce harm, and de- escalate conflict quickly by problem solving effectively.

 

Some issues improved within communities, families and organisations with restorative approaches are:

·         Relationships;

·         Meeting needs;

·         Engagement and participation;

·         Challenging behaviour;

·         Conflict resolution – professional or personal;

·         Skills and confidence to resolve conflict issues effectively;

·         Safety and harmony in groups and communities;

·         Partnership problem solving;

·         Transformation in working practice and environment.

 

Proffil Dulliau Adferol Cymru - Wales Restorative Approaches Partnership Profile

Wales Restorative Approaches Partnership is a best practice hub for restorative approaches and practices in Wales.

Arweinydd Dulliau Adferol / Leader for Restorative Approaches: Mr D Plain.
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Top