Navigation
Home Page

Derbyn

Croeso i’r Derbyn
Welcome to Reception
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

smileyCroeso i'r Derbyn!smiley

Gwaith Cartref y tymor/ Homework for the term

Fel y Fagddu / Lightness and Darkness

Pobl Sy'n Ein Helpu / People That Help Us

Cwestiynau Cyffredin / Frequently asked questions

Amdanom ni:

Mae 47 o blant yn y dosbarthiadau Derbyn eleni i gadw ni'n brysur!

Yn Dosbarth Derbyn Coch mae Mrs S Graville, Mrs G Williams a Miss A Emmett

ac yn Dosbarth Derbyn Melyn mae Mrs C Evans, Miss B Bennell a Mrs T Jenkins. 

 

Themau:

Rydym yn gweithio'n galed er mwyn cynllunio gwersi llawn hwyl a sbri i ysbrydoli'r plant ac i fwynhau dysgu. 

 

Ein themau yn ystod y flwyddyn yw:

 • Fi Fy Hun
 • Fel y Fagddu
 • Deinosoriaid
 • Anifeiliaid
 • Pobl sy'n ein Helpu
 • Awn am Dro i'r Coed

 

Gwersi:

Byddwn yn cynnal ein gwersi Iaith a Llythrennedd a Datblygiad Mathemategol am sesiynau awr yn y bore, yna gwersi thema trawsgwricwlaidd yn y prynhawn, ble fyddwn yn mwynhau gweithgareddau Hanes, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, TGCh a Chelf a chrefft.

 

Addysg Gorfforol:

Bydd Dosbarth Derbyn Coch yn cynnal gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a bydd Dosbarth Derbyn Melyn yn cynnal gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Gwener. Mae'r plant yn gallu cadw eu bagiau cit yn yr ysgol, yn barod i'r wers nesaf. Bydd angen dillad addas (crys-t, siorts/trowsus ac esgidiau addas). *Gofynnwn yn garedig i chi labeli ac enwi pob darn o ddillad*

 

Gwaith Cartref:

Darparir Gwaith Cartref pob dydd Gwener gyda llyfrau darllen neu bingos. Gofynnwn i chi’n garedig os fedrwch chi ddod â’r llyfrau darllen/bingos yn ôl i’r ysgol erbyn dydd Mercher yr wythnos ganlynol, er mwyn sicrhau digon o amser i newid nhw.

 

 

 

About us:

There are 47 children in our Reception classes this year to keep us busy! In Dosbarth Derbyn Coch, we have Mrs S Graville, Mrs G Williams a Miss A Emmett, and in Dosbarth Derbyn Melyn we have Mrs C Evans, Miss B Bennell and Mrs T Jenkins.

 

Themes:

We all work very hard to ensure our lessons are exciting and full of fun to ensure the children are enthusiastic and excited to learn. Our themes for the year are

 • Me Myself
 • Light and Dark
 • Dinosaurs
 • Animals
 • People that Help Us
 • Lets go for a Walk to the Woods

 

Lessons:

We have our Literacy and Numeracy lessons in the morning, and have cross-curricular theme lessons in the afternoon where the children enjoy a variety of activities learning about History, Geography, Science, ICT and Arts and Crafts.

 

Physical Edycation:

Dosbarth Derbyn Coch will have their Physical Education lesson every Monday and Dosbarth Derbyn Melyn will have their Physical Education lessson every Friday. Please ensure that they have appropriate clothing to wear (trainers, shorts/ trousers, t-shirt). They can then keep their P.E. bag in school ready for the next lesson.

*We kindly ask that every item of clothing is named*

 

Gwefannau defnyddiol/ Useful websites:

Cyw (gemau, rhaglenni a chaneuon Cymraeg)

http://cyw.s4c.co.uk/cy/gwylio-a-gwrando/do-re-mi-dona/518211183#hafan

Gemau Mathemateg

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/3-5-years/counting

 

App's defnyddiol/ Useful Apps:

 • Tric a Chlic 
 • Art of Glow (ffurfio llythrennau, rhifau a geiriau syml).
 • Llythrennau (i adeiladu,darllen a sillafu geiriau).
 • Rhifau (adio).
 • Number Quiz (ffurfio a threfnu rhifau).

Can Nadolaig / Xmas Song: Pen-blwydd Pwy?

Can Nadolaig / Xmas Song : Tri gwr doeth

Caneuon Nadolig / Xmas Show Songs

Jac y post

Caneuon Nadolig / Xmas Show Songs

Prysur, Prysur, Prysur

Top