Navigation
Home Page

Cynorthwyydd Addysgu / Teaching Assistant

Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Rhodfa Lawrenny Avenue
Caerdydd / Cardiff
CF11 8BR

ANELU AT RAGORIAETH – AIMING FOR EXCELLENCE

Prifathro / Headteacher: Mr. Christopher Newcombe.


Cyf :  ED50174627

Yn eisiau cyn gynted â phosibl
CYNORTHWYYDD ADDYSGU / TEACHING ASSISTANT
Gradd 4 SCP 6-11  £19,171 - £21,166 (Pro Rata) + Lwfans ADY.
32.5 awr yr wythnos. 39 wythnos.
Parhaol neu ystyrir secondiad tan 31 Awst 2020.


Mae Prifathro a Chorff Llywodraethol yr ysgol cyfrwng Cymraeg llwyddiannus uchod yn gwahodd ceisiadau wrth ymarferwyr rhagorol, brwdfrydig a phroffesiynol i ymuno â thîm cynorthwyol yr ysgol yn ein Canolfan Adnoddau Arbenigol, Yr Hafan.


Mae’r Hafan  yn darparu addysg arbenigol o’r radd flaenaf ar gyfer dysgwyr o’r Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6 ag anghenion dysgu ychwanegol dwys a chymhleth.


Bydd yn fanteisiol bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus afael gadarn ar ddulliau dysgu ac addysgu aml-synhwyrol ynghyd â’r gallu i wahaniaethu’n sylweddol at anghenion dysgwyr ag ADY, yn unol ag ethos y Cyfnod Sylfaen. 


O dan gyfarwyddyd yr athro/athrawes ddosbarth a’r Cyfarwyddwr Cynhwysiant a Lles, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd yn sicrhau cynhwysiant a lles ac yn hwyluso mynediad llawn i addysg o safon uchel. Bydd y cynorthwyydd hefyd yn helpu grwpiau o ddisgyblion o fewn y dosbarth ac yn cynorthwyo’r disgyblion oddi ar y safle. 


Disgwylir parodrwydd i ddelio â heriau meddygol a hylendid personol y disgyblion a’r gallu i gyd-weithio’n effeithiol a phositif  gyda staff, disgyblion, rhieni ac asiantaethau allanol.


Rydym yn chwilio am ymarferwyr ymroddgar, hyblyg a threfnus iawn sy'n hunanysgogol, yn gosod safonau uchel ar gyfer eu hunain ac yn gweithio’n ddiflino i sicrhau fod pob disgybl yn cyflawni eu potensial yn llawn.


Lawr lwythwch y disgrifiad swydd a'r fanyleb bersonol isod am restr lawn o'r cyfrifoldebau a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddeiliad y swydd hon.


Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.
Mae'r swydd hon yn addas ar gyfer eu rhannu. Ystyrir ceisiadau am swydd barhaol neu secondiad tan 31 Awst 2020.


Am fanylion pellach, mae croeso i chi gysylltu â Mrs. Becca Avci, Cyfarwyddwr Cynhwysiant a Lles. Mae gwybodaeth am ein hysgol hefyd ar gael ar ein gwefan.


Fel arall, os nad ydych yn gallu lawrlwytho copi, gallwch gysylltu â’r Gwasanaethau Pobl AD ar y rhif: neus dros e-bost  I gael pecyn cais gan ddyfynnu’r cyfeirnod: ED50174627 a theitl y swydd”.


Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gwblhau'r ffurflen gais swyddogol a chynnwys llythyr cais (dim mwy na dwy ochr A4) yn rhoi manylion sut mae eu sgiliau, galluoedd a phrofiad yn cwrdd â gofynion hanfodol y fanyleb bersonol ar gyfer y swydd hon.

 

Rhaid i geisiadau gael eu dychwelyd yn uniongyrchol i'r ysgol at sylw’r Prifathro, Mr. Christopher Newcombe erbyn y dyddiad cau isod.

 

Dyddiad Cau: 21 Ionawr 2020 (Canol Dydd).
Dyddiad Cyfweld: Wythnos 27 Ionawr 2020.

 

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles.

 

Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion. 

 

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
• y rhai sy’n 25 oed ac iau;
• y rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
• y rhai o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a LGBT+ Caerdydd;
• y rhai sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg.
Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Ddatgeliad a Gwahardd.

 

 

This is an advertisement for a permanent post of Teaching Assistant (Grade 4) at Ysgol Gymraeg Pwll Coch where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.


Top