Navigation
Home Page

Cyfeillion Pwll Coch Friends

Cyfeillion Pwll Coch

Friends of Pwll Coch
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Croeso i dudalen Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Pwll Coch – i ffrindiau hen a newydd.


Mae holl rieni, gwarcheidwaid ac athrawon plant Ysgol Pwll Coch yn aelodau o’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon (“Y Cyfeillion”) yn awtomatig.


Rôl y Cyfeillion yw trefnu digwyddiadau cymdeithasol a chodi arian i’n hysgol i gefnogi addysg y disgyblion.


Caiff y Cyfeillion ei redeg gan y rhieni, ac mae’n cwrdd yn achlysurol yn ystod y tymor. Etholir y pwyllgor yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd. Mae cynrychiolydd o blith rhieni pob dosbarth yn cael ei ethol hefyd ac yn gweithredu fel cyswllt rhwng y rhieni a’r pwyllgor. Croesewir aelodau o staff addysgu yr ysgol i’r cyfarfodydd ac maent yn gweithredu fel cyswllt rhwng y rhieni a’r ysgol.


Rydym yn croesawu aelodau newydd bob amser ac yn fwy na bodlon gwrando ar syniadau newydd i godi arian.


Cadeirydd: Tamsin Ramasut

                                               …………………………………………….

 

Welcome to the Ysgol Pwll Coch Parent Teacher Association page – to old and new friends.


All parents, guardians and teachers of children at Ysgol Pwll Coch are automatically members of the Parent Teacher Association (“Y Cyfeillion” Friends)

The role of the Cyfeillion is to organise social events and raise funds to support the pupils’ education.

 

The Cyfeillion is run by the parents and meets occasionally during the term. The committee is elected at the Annual General Meeting in November. A   representative from amongst the parents in every class is also elected to act as a link between the parents and the committee. Members of the teaching staff are also welcome at the meetings and they act as a link between parents and the school.

 

We always welcome new members and are more than happy to listen to new fundraising ideas.

 

Chair: Tamsin Ramasut  

Disgo Santes Dwynwen Disco 2018 - Diolch i bawb!

Disgo Santes Dwynwen Disco 2018 - Diolch i bawb! 1
Disgo Santes Dwynwen Disco 2018 - Diolch i bawb! 2
Disgo Santes Dwynwen Disco 2018 - Diolch i bawb! 3
Disgo Santes Dwynwen Disco 2018 - Diolch i bawb! 4

Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support.

Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank  you for the incredible support. 1
Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank  you for the incredible support. 2
Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank  you for the incredible support. 3
Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank  you for the incredible support. 4
Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank  you for the incredible support. 5
Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank  you for the incredible support. 6
Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank  you for the incredible support. 7
Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank  you for the incredible support. 8
Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank  you for the incredible support. 9
Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank  you for the incredible support. 10
Picture 1
Picture 2

Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016

Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 1
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 2
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 3
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 4
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 5
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 6
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 7
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 8
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 9
Ffair Nadolig / Christmas Fair 2016 10

Cystadleuaeth Enw a Logo Newydd i'r Cyfeillion. Cyfeillion new name & logo competition

Disgo Calan Gaeaf - Halloween Disco - 20.10.16

Cystadleuaeth EURO 2016 Competition

Newyddlen Tachwedd / November Newsletter

Dangosiad Elf / Elf Showing

Disgo Calan Gaeaf 22/10/15 Halloween Disco

Twmpath 26/6/15

Dangosiad Frozen Showing

Cyfarfod Cyfeillion 20/5/15 Cyfeillion meeting

Disgo / Disco

Cylchlythyr Mai / May Newletter

Blasu Gwin 13/3/15 Wine Tasting

Cyfarfod Cyfeillion 11/2/15 Cyfeillion Meeting


Top