Navigation
Home Page

Croeso gan y Pennaeth / A welcome from our Headteacher

Croeso gan ein Pennaeth
A welcome from our Headteacher

Annwyl Rieni, Gwarcheidwaid a Chyfeillion,


Croeso cynnes i Ysgol Gymraeg Pwll Coch. Gobeithiaf bydd ein gwefan yn ddefnyddiol ac yn eich annog i ddod i'n gweld ni yn yr ysgol.


Yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch anelwn at ragoriaeth ym mhopeth a wnawn. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn yn ein gofal yn cyflawni eu llawn botensial yn academaidd; yn datblygu’r sgiliau angenrheidiol i fod yn llwyddiannus yn ein byd sy’n newid yn gyson; ac yn meithrin ymdeimlad cryf o Gymreictod. Caiff y nodau hyn eu darparu drwy system fugeiliol gadarn, ymrwymiad i gynnig profiadau dysgu o ansawdd uchel ac ystod eang o weithgareddau diwylliannol, corfforol, allgyrsiol a chwaraeon.


Ceisiwn feithrin cariad at ddysgu ac angerdd am bopeth y maent yn ei wneud. Credwn y dylai plant anelu i fod y gorau y gallant fod, a bod unrhyw beth yn bosibl.


Trwy ein cwricwlwm cyffrous a thîm staff arbennig byddwn yn gweithio gyda brwdfrydedd ac egni i gefnogi pob plentyn fel dysgwr. Credwn y dylai pob plentyn gael ei werthfawrogi, ei feithrin a'i ysbrydoli i ddod yn ddysgwr gydol oes.


Ym Mhwll Coch, bydd pob plentyn yn cael y cyfle i ddysgu a chymryd i ffwrdd llawer o atgofion melys a hapus. Byddant yn datblygu eu hannibyniaeth ac yn cael eu paratoi ar gyfer y cam cyffrous nesaf o fywyd ysgol wrth iddynt symud ymlaen i Ysgol Uwchradd.


Mae gennym ddisgwyliadau uchel ar gyfer ein disgyblion a byddwn yn ymdrechu hyd eithaf ein gallu i gyflawni ein nod. Byddwn bob amser yn canolbwyntio ar wella ansawdd yr addysg  mae ein pobl ifanc yn derbyn ac yn rhoi pwyslais mawr ar weithio mewn partneriaeth agos â disgyblion, staff a rhieni.


Mae addysgu plant yn gyfrifoldeb mawr ac yn fraint aruthrol. Os ydych yn rhiant i ddisgybl sydd eisoes yn yr ysgol, diolch i chi am ymddiried ynom gyda'r swydd. Os ydych yn ystyried anfon eich plentyn i Ysgol Gymraeg Pwll Coch neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni.


Yr wyf yn hynod o falch i fod yn Bennaeth ar yr ysgol cyfrwng Cymraeg llwyddiannus a blaengar hon, a byddaf wrth fy modd yn eich tywys o gwmpas yr ysgol i chi weld dros eich hun beth allwn gynnig i'ch plentyn.


Dymuniadau gorau,

 

Christopher Newcombe
PENNAETH

 

 

Dear Parents, Guardians and Friends,

 

A warm welcome to Ysgol Gymraeg Pwll Coch. I hope that our website is helpful and that it will encourage you to come and see us at the school.

 

At Ysgol Gymraeg Pwll Coch we aim for excellence in all that we do. Our aim is to ensure every child in our care achieves their full potential academically; develops the skills necessary to be successful in our ever-changing world; and has a strong sense of Welshness. These aims are delivered through a strong pastoral system, a commitment to providing high quality learning experiences and an extensive range of sporting, cultural, physical and extra-curricular activities.

 

We aim to instil a love of learning and a passion for all that they do. We believe that children should aspire to be the best they can be and that anything is possible.

 

Through our exciting curriculum and outstanding staff team we will work with enthusiasm to support each child as a learner. We believe that every child should be valued, nurtured and inspired to become a lifelong learner.

 

At Pwll Coch, each child will have the opportunity to learn and take away many cherished and happy memories. They will develop their independence in order to ready for the next exciting stage of school life as they move onto Secondary School.

 

We have the highest expectations for our pupils and we shall leave no stone unturned to achieve our goal. We will always focus on improving the quality of the education our young people experience and place great importance in working together in partnership with pupils, staff and parents.

 

Educating children is a great responsibility and an immense privilege. If you are a parent of a pupil already at the school, thank you for entrusting us with that job. If you are considering sending your child to Ysgol Gymraeg Pwll Coch or would like to find out more, do get in touch.
 

I am incredibly proud to be the Headteacher of this successsful and forward thinking Welsh medium school and I would be delighted to show you around for you to see for yourself what we can offer your child.

 

Best wishes,

 

Christopher Newcombe
HEADTEACHER

 

 

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence


Top