Navigation
Home Page

Corff Llywodraethol - Governing Body

Corff Llywodraethol
Governing Body

Mae’r Corff Llywodraethol yn gyfrifol am weld bod yr ysgol yn cael ei rhedeg yn effeithiol, gan weithredu o fewn y fframwaith a osodir gan ddeddfwriaeth a bod y polisïau yr Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC) yn cael eu dilyn.

 

Mae'r Pennaeth, a'i Dîm Strategol yn gweithio mewn partneriaeth agos a chytbwys gyda’r Corff Llywodraethol er mwyn darparu'r addysg orau bosibl i'r disgyblion yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch .

 

Mae'r Corff Llywodraethol llawn yn cyfarfod o leiaf unwaith bob tymor ac mae yna hefyd nifer o is-bwyllgorau sy'n cwrdd yn rheolaidd

 

 

The Governing Body has a responsibility for seeing that the school is run effectively, acting within the framework set by legislation and that the policies of the Local Authority (LA) and the Welsh Government (WG) are adhered to.


The Headteacher, his Strategic Team and the Governing Body work in a close and balanced partnership to provide the best possible education for the pupils at Ysgol Gymraeg Pwll Coch.


The full Governing Body meets at least once each term and there are also a number of sub-committees that meet regularly.

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2018/19 Governors Annual Report to Parents

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2016/17 Governors Report to Parents

Governor's Annual Report to Parents 2015/16

Annual Report to Parents 2014-15

Aelodau'r Corff Llywodraethol

Governing Body Members


 Dr. Dylan Foster Evans

Cadeirydd y Corff Llywodraethol
​Chair of Governing Body

E-bost / E-mail:  dylanfosterevans@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk 

 

Mrs. Nona Gruffudd-Evans

Is-Gadeirydd y Corff Llywodraethol
Vice ​Chair of Governing Body

 

Mr. Christopher Newcombe

Pennaeth / Headteacher

 

Mrs. Alwen Bowen

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher
Cynrychiolydd Staff Addysgu / Teaching Staff Representative

 

 

 

Mr. Geraint Scott

 

Mr. William Callaway

 

Mr. Damian Phillips

 

 

Mr. Rhodri Llywelyn

 

 Mrs. Tamsin Ramasut

 

Mrs. Tina Jenkins
Cynrychiolydd Staff Cynorthwyol
Support Staff Representative

 

 

Mr. Gareth Vaughan-Owen
Cynrychiolydd Staff Addysgu
Teaching Staff Representative

 

Cyng/Cllr. Stephen Cunnah

 

Mr. Liam Sullivan

 

Miss Bethan Clwyd

 

Mrs. Catrin Stark


Top