Navigation
Home Page

Cinio Ysgol / School Meals

Croeso i’r dudalen ciniawau ysgol
Welcome to the school meals page

 

ARIAN CINIO 

 

Pris cinio ysgol ydy £2.50 y diwrnod - £12.50 yr wythnos.  

 

Mae Ysgol Pwll Coch yn ysgol arlwyo di-arian parod ac mae holl daliadau a dewisiadau bwyd yn cael eu gwneud ar-lein drwy wefan ParentPay. Bydd pob rhiant yn derbyn manylion mewngofnodi a gwybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth wrth ddechrau yn yr ysgol.


Atgoffir rhieni bod rhaid archebu prydau ysgol ymlaen llaw,  dewis bwyd a thalu ymlaen llaw.

 

DINNER MONEY 


The price of school dinner is £2.50 a day - £12.50 a week from 1 April 2018.

 

Pwll Coch is a cashless catering school and all payments and meal choices are made online via the ParentPay website. All parent will receive login details and information on how to register for the service upon admission to the school.


Parents are reminded that they must pre-book school meals, select meal choices and pay in advance. 

 

Cliciwch YMA i weld gwefan ParentPay.

Click HERE to visit the ParentPay website.

Cinio Ysgol am ddim:

Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael:

·         Cymhorthdal Incwm

·         Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ag Incwm

·         Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm

·         Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth

·         Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol sy’n llai na £16,190.

 

Ni all teuluoedd sy’n cael Credyd Treth Gwaith fanteisio ar brydau ysgol am ddim.

 

GWEFAN CINIO YSGOL AM DDIM CAERDYDD
 

Free School Meals:


The provision of free school meals is confined to families in receipt of Income Support, Income Related Employment Support Allowance, Income Based Job Seekers Allowance, Guarantee Element of State Pension Credit, Child Tax Credit with an income less than £16,190 (Any Families in receipt of Working Tax Credit do not qualify).

If you think that your child or children might qualify for free school meals, you must apply. Please see contact details below or visit the council website:

 

CARDIFF FREE SCHOOL MEALS WEBPAGE


Benefits Section
FREEPOST CF429
PO Box 6000
Caerdydd / Cardiff
CF11 0WZ

029 20872873

Email: freeschoolmeals@cardiff.gov.uk

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ffurflen gais. Click below to download the application form.

Cliciwch isod i lawrlwytho taflen gyda ffyrdd hawdd o wneud bocsys bwyd iachach. Click below to download a leaflet with easy ways of making lunchboxes healthier.


BRECWAST / BREAKFAST
 
Mae brecwast wedi ei gydnabod bellach fel pryd pwysicaf y dydd ac mae tystiolaeth yn awgrymu bod plant sy'n cael y cyfle i fwyta brecwast iach a maethlon cyn dechrau'r diwrnod ysgol yn fwy tebygol o gyflawni eu potensial llawn.
 
Mae’r Fenter Brecwast am Ddim Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfle i blant gael brecwast iach am ddim yn yr ysgol bob dydd mewn ysgolion cynradd yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth am ein Clwb Brecwast, cysylltwch â'n tîm gweinyddol:

 

ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

 

Breakfast has long been recognised as the most important meal of the day and evidence suggests that children who have the opportunity to eat a healthy and nutritious breakfast prior to the start of the school day are more likely to achieve their full potential.


The Welsh Assembly Government Primary School Free Breakfast Initiative gives children in primary schools in Wales the opportunity to have a free, healthy breakfast in school each day. For further information about our Breakfast Club please contact our administration team: 

ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

 

Click HERE for further information on our breakfast club page.


Top