Navigation
Home Page

Blwyddyn 5

Croeso i Flwyddyn 5
Welcome to Year 5
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Croeso nol i flwyddyn 5, bawb!

Mae Mr Plain a Miss Alun yn falch eich croesawu chi i'r cabanau ar gyfer blwyddyn egniol, brwdfrydig, llawn hwyl. Bydd sawl antur a phrofiad newydd yn ystod y flwyddyn, gan ddechrau ar fferm Maes-y-Fron, a Call of the Wild!

 

Themau y flwyddyn yw O Le i Le, Oes Fictoria ac Arwyr a Dihirod.

 

Welcome back to year 5!

Mr Plain and Miss Alun are pleased to welcome you to the cabins for an energetic, enthusiastic and fun-filled year. There will be many new experiences and adventures during the course of the year, starting on Maes-y-Fron farm and Call of the Wild!

 

The year's themes are From Here to There, The Victorians and Heroes and Villains.

Gwaith Cartref / Homework 28.6.19

 

Yn dilyn ein gwaith gwyddoniaeth ar Y Planedau gwaith cartref y plant yw i gydweithio gyda disgybl/ion a chreu cywaith bach. Mae'ch plentyn eisoes wedi dechrau ar y gwaith yn yr Hwb Digidol, a'r bwriad yw bod y plant yn cydweithio o hirbell (remotely) ar yn un ddogfen. Fe hoffwn i'r plant gynnwys y canlynol:

llun o'r blaned/ planedau

pellter o'r Ddaear

maint neu bwysau

ffeithiau am y blaned a'u lleuad/au

pa ddefnydd yw'r blaned

oes modd gweld y blaned heb delesgôp

a hyd yn oed

cân sydd ag enw'r blaned/ planedau yn y teitl neu am blaned, gyda hyperlink e.e. https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw.

Cofiwch bod angen nodi'r wefan a ddefnyddiwyd i gael unrhyw luniau a gwbodaeth.

Gobeithio y byddwch chi yn mwynhau dysgu pethau o'r newydd am y gofod a'r planedau.

 

Following our science work on The Planets the homework task given is to collaborate with a classmate/s and create a small project. Your child has already started on this in the Digital Hub at school, and we'd like the pupils to work remotely on the same document. We'd like the children to include:

a picture of the planet and its name

distance from Earth

size or mass

facts about the planet and its moon/s

the material the planet is made of

can the planet be seen from earth without a telescope

and even 

a song with the name of the particular planet in its title or in the lyrics, using hyperlinks e.g. https://www.youtube.com/watch?v=FkSl9GGOFHM

Remember that the websites used to find facts and pictures must be cited

We hope that you enjoy learning more about space and the planets.

 

Deunyddiau Sampl Rhifedd - GWEITHDREFNOL / Numeracy Sample Materials - PROCEDURAL

Deunyddiau Sampl Rhifedd - RHESYMU / Numeracy Sample Materials - REASONING

Deunyddiau Sampl Darllen - SAESNEG / Reading Sample Materials - ENGLISH

Deunyddiau Sampl Darllen - CYMRAEG / Reading Sample Materials - WELSH

Geiriau sillafu 5/4/19

Dyddiad prawf: 10/4/19

Patrwm sillafu si

1). siop

2). briwsion

3). creision

4). siâp

5). siarc

6). siswrn

7). siglo

8). sinsir

9). pasio

10). croesi

11). siaced

12). sialc

Gwaith Cartref 15.3.19 Homework

Yn sgil yr holl frwdfrydedd am meicroblastigau a'n dibyniaeth ni ar blastig, mae gwaith cartref y penwythnos hon am dy ddefnydd di o blastig. Ar naill ai dydd Sadwrn neu Sul, cadw gofnod o bopeth plastig rwyt ti'n ei ddefnyddio, e.e. brws dannedd, potel shampw, cit pel-droed, sbectol haul ynghyd a phopeth plastig rwyt ti'n ei ailgylchu yn ystod y diwrnod hynny.

 

Following the interest and enthusiasm shown on microplastics and our dependence on plastic, this weekend's homework is on your use of plastic. On Saturday or Sunday, keep a record of everything you use that's made of plastic, e.g. toothbrush, shampoo bottle, football kit, sunglasses, as well as everything you recycle that's made of plastic.

 

Linc diogelwch croesi trac tren.

Link on railway track safety.

https://learnliveuk.com/network-rail-primary-school-safety-talk/

 

 

Trosolwg tymor yr hydref / Autumn term overview

 

 

Gwefannau diddorol:-

www.nrich.org - gwaith datrys problemau mathemateg / Maths problem solving 

BBC Bitesize            

Chwyldro Diwydiannol

Gwefan Ieithoedd           

Castell Caerdydd

Byw Yng Nghymru       

Gemau Mathemateg

NGFL                     

BBC HANES -  -1- -2-

Dysgu Hanes Fi                

Hanes Prydain

Grym Darllen       

Tacteg Gwyddoniaeth CA2

Creu Stori                                                                

 purple mash


Top