Navigation
Home Page

Blwyddyn 4

Croeso i Flwyddyn 4
Welcome to Year 4
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Seren dlos.mp3

Karaoke_I_Have_a_Dream_Abba.mp3

Herod.mp3

Bethlehem.mp3

ABBA_Mamma_Mia_(Instrumental)_15810.mp3

ABBA_-_Thank_You_For_The_Music_(Instrumental_Version).mp3

Abba_-_Fernando_(Instrumental).mp3

Gwaith Cartref Tymor y Gwanwyn

Trosolwg Tymor y Gwanwyn Spring Term Overview

Croeso i Flwyddyn 4!

Yn wir,croeso i flwyddyn 4 , ac yn fwy na dim ,croeso nol i'r ysgol ar ol bod yn y cabanau am flwyddyn! 

 

Rydym wir yn edrych ymlaen at ddysgu am Y Tuduriaid y tymor yma yn ogystal â Thrychinebau Naturiol a De America yn y tymhorau i ddod. Yn ystod tymor yr Hydref byddwn yn ymweld â Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan i weld sut oedd Y Tuduriaid yn byw ac fe fydd Theatr Mewn Cymeriad yn dodi'r ysgol i wneud cyflwyniad am y cyfnod.Dydyn ni methu aros!

 

Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn dysgu am holl bynciau’r cwricwlwm sef Cymraeg a Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Hanes a Daearyddiaeth, Celf, Dylunio a Thechnoleg, Cerdd, Addysg grefyddol ac Addysg gorfforol (d.Mawrth ), yn ogystal â Thechnoleg Gwybodaeth...rydym ni’n arbennig o dda ar yr i-pads erbyn hyn!

 

Ceisiwn annog y plant i newid llyfrau darllen cartref mor aml a phosib.Dylent ddewis llyfrau darllen Cymraeg a Saesneg am yn ail. Gofynnwn yn garedig i chi arwyddo nod llyfr eich plentyn wedi i chi wrando arnynt yn darllen.Pob deg llyfr mae eich plentyn yn ddarllen fe fydd yn mynd fyny ar raddfa weledol lliwgar yn y dosbarth ac yn derbyn tystysgrif.Os ydy'r llyfr yn swmpus mae modd i'ch plentyn roi ei lyfr darllen yn ei fag pob nos, i ddod nol ac ymlaen i'r ysgol 'w ddarllen yn ystod sesiwn darllen. Unwaith wedi gorffen y llyfr mae modd newid llyfr yn ystod y dydd gan sicrhau eu bod yn cofnodi ei enw yn y ffeil.

 

Mae 'na sawl clwb ar gael i flwyddyn 4 gan gynnwys hoci a phêl rwyd, pêl-droed a chlwb eco - mae 'na rywbeth i bawb. 

 

.

 

Mr Vaughan-Owen a Mrs Hughes.

 

 

Welcome to Year 4!

A warm welcome to year 4, indeed I would like welcome the children to the main building, having spent a year in the cabins!

 

We are looking forward to working on the Tudor theme this term as well as Natural Disasters and South America throughout the year.This term,we hope to visit St Fagans National Musem of History to see how the Tudors lived and a drama session about the era by 'Theatr Mewn Cymeriad'.We cannot wait!

 

During the year we will be learning about every subject in the curriculum which are Welsh and English, Maths, Science, History and Geography, Art, Design and Technology, Music, Religious Education and P.E (every Tuesday ) as well as ICT.

 

We encourage children to change home reading books as often as possible. They are asked to read Welsh and English books on alternative weeks.Please sign your child's bookmark and write an encouraging comment.We have a wall chart in class noting how many books are read, every ten books they read they will be rewarded with a certificate.Children can bring home reading books in their school daily and continue to read the novel during class reading sessions. Once they have finished reading the book they can select a new one and note its name and author in the file.

 

There are numerous clubs available to pupils in year 4 which include Hockey and Netball, Football and the Eco Club - there is something for everyone. 

 

Mr Vaughan-Owen a Mrs Hughes

Newid Llyfrau Darllen Cartref / Home Reading Books

 

Yn ystod nosweithiau rhieni, dywedodd sawl rhiant nad yw eu plentyn yn newid llyfrau darllen yn aml iawn. Erbyn blwyddyn 4 cyfrifoldeb y plentyn yw dod a llyfr i'r ysgol i'w newid yn rheolaidd.Fel athrawon rydym yn rhoi cyfle dyddiol i'r plant newid eu llyfrau.Er mwyn rhoi hwb i'r plant newid llyfrau pob wythnos yr ydym wedi penderfynu rhoi tocyn iaith fel annogaeth.

 

Mae'n bwysig fod y plant yn dewis llyfrau Cymraeg un wythnos ac yna Saesneg.wythnos wedyn.Cofiwch lofnodi y nod llyfrau ac ysgrifennu brawddeg o ganmoliaeth.

 

During parents' evenings, many parents said that their child does not change reading books very often. By year 4 it is  the child's responsibility to return books to the school to change regularly. Teachers give children the opportunity to change their books daily. To entice children to change books weekly we have  decided to give a 'tocyn iaith'  as an incentive.

We encourage children  to choose Welsh books one week and then English the following week. Don't forget  to sign the bookmark and write a comment of praise or encouragement.

 

Diolch / Thank you

 

 


Top