Navigation
Home Page

Blwyddyn 1

Croeso i Flwyddyn 1
Welcome to Year 1
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Tai a chartrefi / Homes and houses

Mae gennym ni 53 o blant ym Mlwyddyn 1 o fewn dosbarthiadau 1AH a 1SJ. Mae Miss Hunt, Miss Carter a Ms Linda yn gweithio ym Mlwyddyn 1AH ac mae Miss S Jones a Mrs Joseph yn gweithio ym Mlwyddyn 1SJ. Ein themau eleni yw Cartrefi, Teganau, India, Bwyd, Carnifal a Rala Rwdins.

 

Rydym yn defnyddio Tric a Chlic yn ddyddiol gyda'r plant i wella eu sgiliau llythrennedd a sgiliau sillafu.  Addysgwyd Rhifau Rhagorol yn ddyddiol yn ogystal a phrawf CLIC unwaith yr wythnos i hybu eu sgiliau Mathemategol.  O fewn y themau uchod byddwn hefyd yn datblygu sgiliau Technoleg, Daeryddiaeth, Hanes, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol, Creadigol a Thechnoleg Gwybodaeth. 

 

Fe fydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher, bydd angen crys-t a siorts ar y diwrnodau yma. 

 

Rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda chi eleni.

 

There are 53 children in Year 1 within 1AH and 1SJ. Miss Hunt, Miss Carter and Ms Linda work in 1AH while Miss S Jones and Mrs Joseph work in 1SJ. Our themes this year are Homes, Toys, India, Carnival, Food, Holidays and Rala Rwdins.

 

We use 'Tric and Chlic' with the children daily to improve their literacy skills as well as Big Maths and CLIC to improve their numeracy skills.  Within the above themes the children will also develop their Technology, Geography, History, Science, Religious Education, Creative and Information Technology skills.   

 

Physical Education lessons will be held every Wednesday, the children will need suitable clothing (shorts and t-shirt) on these days.

 

We are looking forward to working with you this year.

Gwaith Cartref / Homework 

Gwaith Cartref 12.10.18 Homework

 

Yr wythnos hon rydym wedi bod yn dysgu’r stori Yr Iâr Fach Goch yn ffurf Pie Corbett. Fe wnaeth y plant creu eu mapiau stori eu hunain.

Y gwaith cartref yw i ail-greu y map stori neu creu map stori ar gyfer un o’u hoff storïau yn eu llyfrau gwaith cartref. Ewch ar proffil Seesaw eich plentyn os ydych am weld eu map stori. 

 
This week we have been learning the story Yr Iâr Fach Goch (The little Red Hen) in the form of Pie Corbett. The children created their own story maps.

 

The homework is to re-create the story map or to create a story map for one of their favourite stories in their homework books. Look at your child’s Seesaw profile to see their story map.

 

Diolch yn fawr / Thank you very much,

Mwynhewch y penwythnos / Enjoy the weekend

Staff Blwyddyn 1

 

Taflen Wybodaeth Blwyddyn 1

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions


Top