Navigation
Home Page

Blwyddyn 1

Croeso i Flwyddyn 1
Welcome to Year 1
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Tai a chartrefi / Homes and houses

Mae gennym ni 53 o blant ym Mlwyddyn 1 o fewn dosbarthiadau 1AH a 1SJ. Mae Miss Hunt, Miss Carter a Ms Linda yn gweithio ym Mlwyddyn 1AH ac mae Miss S Jones a Mrs Joseph yn gweithio ym Mlwyddyn 1SJ. Ein themau eleni yw Cartrefi, Teganau, India, Bwyd, Carnifal a Rala Rwdins.

 

Rydym yn defnyddio Tric a Chlic yn ddyddiol gyda'r plant i wella eu sgiliau llythrennedd a sgiliau sillafu.  Addysgwyd Rhifau Rhagorol yn ddyddiol yn ogystal a phrawf CLIC unwaith yr wythnos i hybu eu sgiliau Mathemategol.  O fewn y themau uchod byddwn hefyd yn datblygu sgiliau Technoleg, Daeryddiaeth, Hanes, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol, Creadigol a Thechnoleg Gwybodaeth. 

 

Fe fydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher, bydd angen crys-t a siorts ar y diwrnodau yma. 

 

Rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda chi eleni.

 

There are 53 children in Year 1 within 1AH and 1SJ. Miss Hunt, Miss Carter and Ms Linda work in 1AH while Miss S Jones and Mrs Joseph work in 1SJ. Our themes this year are Homes, Toys, India, Carnival, Food, Holidays and Rala Rwdins.

 

We use 'Tric and Chlic' with the children daily to improve their literacy skills as well as Big Maths and CLIC to improve their numeracy skills.  Within the above themes the children will also develop their Technology, Geography, History, Science, Religious Education, Creative and Information Technology skills.   

 

Physical Education lessons will be held every Wednesday, the children will need suitable clothing (shorts and t-shirt) on these days.

 

We are looking forward to working with you this year.

Taflen Wybodaeth Blwyddyn 1

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions


Top