Navigation
Home Page

Athletau

Clwb Athletau
Athletics Club

Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Mae Clwb Athletau i flynyddoedd 3,4,5 a 6 wedi gorffen am y flwyddyn. Diolch yn fawr.

Athletics Club for years 3,4,5 and 6 has finished for the year. Many thanks.

Clwb Athletau Bl 5 a 6

Athletics Club Year 5 and 6

 

Mae clwb athletau i flynyddoedd 5 a 6 yn dechrau ar ddydd Llun y 23ain o Fai o 3:15-4:15y.p. Fe fydd angen casglu eich plentyn o brif fynedfa'r ysgol. Mae'r clwb yn para am 4 wythnos ac yn gorffen ar ddydd Llun 20fed o Fehefin. Mae'r plant hefyd wedi derbyn lle yn gystadleuaeth Athletau Quadkids ym mis Mehefin. Mae manylion pellach i ddod.

 

Athletics club for years 5 and 6 is starting on Monday the 23rd of May from 3:15-4:15pm. You will need to collect your child from the schools main entrance. The club is being held for 4 weeks and it will finish on Monday the 20th of June. The children have also received a place in the Quadkids Athletics Competition in June, there will be more details to follow.

 

Diolch 

Many thanks

Mr Vaughan-Owen

Clwb Athletau Bl 2,3,4

Athletics Club Year 2,3,4

Mae clwb athletau i flynyddoedd 2,3 a 4 yn dechrau ar ddydd Mawrth y 7fed o Fehefin o 3:15-4:15y.p. Mae'r enwau yn cael eu dynnu allan o het ar ddydd Mercher (25/5/16) a fydd llythyr yn cael ei ddychwelyd ar ddydd Iau (26/5/16) os mae'ch plentyn wedi derbyn lle. Fe fydd angen casglu eich plentyn o brif fynedfa'r ysgol. Bydd angen i'r plant dod â cit ymarfer corff, esgidiau addas a photel o ddŵr i'r clwb.

 

Diolch

Mr Vaughan-Owen

Miss Graville

 

Athletics club for year 2,3 and 4 starts on Tuesday the 7th of June from 3:15-4:15pm. Names are being drawn on Wednesday (25/5/16) and a letter will be sent out on Thursday (26/5/16) if your child has received a place. You will need to collect your child from the schools main entrance. The children will need to bring their P.E kit, suitable shoes and a bottle of water.

 

Many thanks

Mr Vaughan-Owen

Miss Graville


Top