Navigation
Home Page

Anghenion Dysgu Ychwanegol - Additional Learning Needs

Anghenion Dysgu Ychwanegol
Additional Learning Needs

Mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn ysgol gynhwysol lle mae’r holl staff wedi ymrwymo i lwyddiant pob disgybl.

 

Mae'r holl blant yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a'u croesawu i'n hysgol, beth bynnag yw eu hanghenion addysgol ychwanegol. Rydym yn cefnogi dysgu plant ac yn ceisio sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys yn llawn yn holl weithgareddau'r ysgol.

 

Mae polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol Pwll Coch yn rhoi gwybodaeth i rieni, athrawon a Llywodraethwyr am y ffordd y gall disgyblion unigol gael eu helpu.

 

Mae gan yr ysgol sylw i'r Côd Ymarfer Anghenion Arbennig. Y prawf allweddol ar gyfer gweithredu yw tystiolaeth bod cyfradd bresennol y plentyn o gynnydd yn annigonol fel y nodir yn y Côd. Mae dynodiad cynnar yn bwysig gan ei fod yn golygu y gellir mynd i'r afael ag anawsterau'r plentyn cyn gynted ag y bo modd, a thrwy hynny alluogi ef / hi i gael mynediad i'r cwricwlwm yn llwyddiannus.

 

Mae dull graddedig o weithredu ac ymyrraeth yn cael ei ddilyn, gan ddechrau gyda "Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar," lle mae plentyn ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei nodi ac ymyriadau yn cael eu dyfeisio sy'n ychwanegol at neu'n wahanol i'r rheini a ddarperir yn y cwricwlwm arferol.
 

"Blynyddoedd Cynnar a Mwy" yn cael ei nodweddu gan gyfranogiad gwasanaethau cefnogi allanol sy'n rhoi cyngor neu gymorth. 

 

Os nad yw plentyn ym Mlwyddyn 1 i Flwyddyn 6 yn gwneud cynnydd digonol bydd ef / hi yn y sawl sy'n derbyn "Gweithredu gan yr Ysgol," strategaethau h.y. a'r gefnogaeth a ddarperir gan bersonél yr ysgol.

 

Os yw anghenion plentyn angen cymorth allanol, bydd ef / hi yn cael ei gynnwys yn yr adran "Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy" ar gofrestr anghenion arbennig yr ysgol. Ein Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol fydd yn cysylltu â'r cymorth allanol, e.e. Seicolegydd Addysg, a chynorthwyo'r athro/athrawes (d)dosbarth wrth roi unrhyw gyngor sydd angen.

 

Bydd y plant, lle y bo'n bosibl, hefyd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau am eu addysg e.e. gosod ac adolygu targedau dysgu a chyfrannu at CAUau.

 

Mewn nifer fach iawn o achosion, lle bydd anghenion y plentyn yn parhau i fod mor sylweddol y bydd yr ysgol ofyn am asesiad statudol gan yr Awdurdod Lleol a Datganiad o'u hanghenion addysgol gael eu rhoi. Mae'r Datganiad yn nodi'r hyn fydd yn cael ei ddarparu gan yr awdurdod lleol a'r ysgol i ddiwallu anghenion y plentyn penodol. Mae'r Datganiad hwn yn cael ei adolygu'n flynyddol.

 

I gael gwybodaeth neu gyngor pellach, siaradwch ag athro/athrawes (d)dosbarth eich plentyn neu cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Cynhwysiant a Lles, Mrs Becca Avci.

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch is an inclusive school where all staff are committed to the success of every pupil.

 

All children are valued, respected and welcomed to our school, whatever their additional educational needs may be. We support children’s learning and aim to ensure they are fully included in all school activities.

 

Pwll Coch’s Additional Learning Needs Policy gives information to parents, teachers and Governors about the way individual pupils can be helped.

 

The school has regard to the Special Educational Needs Code of Practice. The key test for action is evidence that a child’s current rate of progress is inadequate as stated in the Code. Early identification is important as it means the child’s difficulties can be addressed as soon as possible, thereby enabling him/her to access the curriculum successfully.

 

A graduated approach of action and intervention is followed, starting with “Early Years Action,” where a child with Additional Learning Needs is identified and interventions are devised which are additional to or different from those provided in the usual curriculum. 

 

“Early Years Action Plus” is characterised by the involvement of external support services that provide advice or support. An IEP will be compiled.

 

If a child in Year 1 to Year 6 is not making adequate progress he/she will be the recipient of “School Action,” i.e. strategies and support provided by the school’s personnel.

 

If a child’s needs require external support, he/she will be included in the “School Action Plus” section of the school’s special needs register. The Director of Inclusion & Wellbeing will liaise with the external support, e.g. Educational Psychologist, and assist the class teacher in implementing any advice given.

 

Children, where possible, are also encouraged to participate in making decisions about their education e.g. setting and reviewing learning targets and contributing to IEPs.

 

In a very small number of cases, the child’s needs remain so substantial that the school will request a statutory assessment from the Local Authority and a Statement of their educational needs may be issued. The Statement sets out what will be provided by the local authority and the school to meet the particular child’s needs. This Statement is reviewed annually.

 

For further information or advice, please speak to your child’s class teacher or contact our Director of Inclusion & Wellbeing, Mrs Becca Avci.


 

02920 373453 (Opsiwn / Option 3)

Rhaglen Trawsnewid ADY
yng Nghymru

ALN Transformation Programme
in Wales


Top