Navigation
Home Page

Adrodd am Absenoldeb - Report Absence

Llenwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni am absenoldeb eich plentyn o'r ysgol. Diolch yn fawr.

 

Please complete the form below to inform us of your child's absence from School. Thank you.

 

Adrodd am absenoldeb ar-lein / On-line absence reporting:

Cofiwch gynnwys enw eich plentyn, dosbarth, dyddiad yr absenoldeb a'r rheswm dros absenoldeb. Diolch. Please include your child's name, class, date of absence and reason for absence. Thank you.

 

Pwysigrwydd presenoldeb ysgol - The importance of school attendance

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â
For further information, please contact:


Gwasanaeth Lles Addysg / Education Welfare Service
Ystafell 422 / Room 422
Neuadd y Sir / County Hall
Atlantic Wharf 
Caerdydd / Cardiff
CF10 4UW

029 2087 3619

schoolattendance@cardiff.gov.uk


Top