Navigation
Home Page

Siarter Iaith / Language Charter

 

Siarter Iaith
Language Charter

Mae Dreigiau Doeth 2018 -19 wedi cael eu hethol, ac wrthi'n gweithio'n ddiwyd ar hyn o bryd. Bydd newyddion cyffrous ein nodau ac amcanion i gyrraedd y wobr arian yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!

 

Our Dreigiau Doeth for 2018 - 19 have been elected, and they're working hard at the moment. We'll soon have exciting news about our aims and targets for the silver award!

Targedau Siarter Iaith Pwll Coch
Pwll Coch's Language Charter Targets

Gwylio rhaglenni Cymraeg.

Watching Welsh programmes.

 

Defnyddio apiau Cymraeg.
Using Welsh apps.

 

Gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg.
Listening to Welsh music.

 

Siarad Cymraeg ar yr iard ac yn y coridorau.
Speaking Welsh on the yard and in the corridors.

 

Camu tua'r copa!

Dreigiau Doeth YGPC!

Dyma'r Dreigiau Doeth sy'n llywio Siarter Iaith yr ysgol.
Here are our Dreigiau Doeth (Wise Dragons) who steer our Language Charter. 

Band y Mis Chwefror

Band y Mis mis / Band of the Month

Band y mis yw'r Tebot Piws! Our Band of the month is Tebot Piws.
Can gyntaf y mis yw Blaenau Ffestiniog. The first song is Blaenau Ffestiniog.
Ail gan y mis, o'r 22ain yw Lleucu Llwyd. The second song from the 22nd is Lleucu Llwyd.
Can olaf y mis yw Mae Rhywun Wedi Dwyn Fy Nhrwyn. The final song is Mae Rhywun Wedi Dwyn Fy Nhrwyn.

Band mis Tachwedd yw Yws Gwynedd. Yws Gwynedd is our Band of the Month for November.
Roedd Yws Gwynedd yn boblogaidd dros ben yng ngwyl Tafwyl yn ystod yr haf. Tybed a glywoch chi rai o'r caneuon hyn yna?
Yws Gwynedd was incredibly popular in Tafwyl this summer. You may have heard some of his songs being played there.

Mae ebost wedi cael ei ddanfon at bob teulu gyda dolen at y caneuon. An email has been sent to each family with a link to these songs.

Croeso i Band y Mis! Welcome to the Band of the Month!

Band y Mis mis Hydref/ October's Band of the month yw Swnami

Mae ebost wedi cael ei ddanfon at bob teulu gyda chysylltiad dolen QR am y caneuon. 

 

Gallwch edrych am ragor o ganeuon yma:

You can find more songs here:

https://soundcloud.com/swnami

 

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch, mae llawer o waith gwerth chweil wedi digwydd yn ein hysgol.

 

Nod y Siarter Iaith yw dylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Mewn gair, cael y plant i siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd.

 

Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol - y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

 

Since the launch of the Welsh Language Charter in Ysgol Gymraeg Pwll Coch, many activities have taken place in our school.

 

The aim of the Siarter Iaith (Language Charter) is to be a positive influence on children's social use of Welsh. In short, to get the children to speak Welsh naturally amongst themselves.

 

The Siarter Iaith requires the involvement of all members of the school community - the school council, pupils, workforce, parents, governors and the wider community to ensure full ownership of it.

 

Dyma Seren a Sbarc, cymeriadau'r Siarter Iaith.
Here are the Language Charter characters, Seren & Sbarc.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos / Welsh speakers of the week!

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos / Welsh speakers of the week! 1

Reasons why people want to learn Welsh...


Top