Navigation
Home Page

Meithrin

Croeso i’r Feithrin
Welcome to our Nursery
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Cawsom amser bendigedig ar ddiwrnod Hwyl a Sbri yn y Feithrin! We had a fantastic time on our day of Hwyl a Sbri in the Nursery!
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

Dyddiadau Pwysig Haf 2017 - Important Dates Summer 2017

Thema Tymor yr Haf - Summer Term theme

Heddiw cawsom ymweliad gan Nel y ci fel rhan o'n thema 'Anifeiliaid'.  Diolch yn fawr iawn i Diana, mamgu Cai am ddod ag hi mewn i'n gweld ni. Cafodd y plant amser gwych yn gwario amser gyda hi.

Today we had a visit from Nel the dog as part of our 'Animals' theme.  A big thank you to Diana, Cai's grandmother, for bringing her in to see us. The children enjoyed spending time with her.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10

Croeso nol ar ol hanner tymor - gweler isod y llythyron gyfer y pythefnos nesaf.

Welcome back after the holidays - please see the letters below outlining the activities for the next fortnight.

Wythnos Masnach Deg - Fairtrade Week

Gweithgaredd Hanner Tymor / Half term activity

Ar ddydd Gwener Ionawr 27ain cawsom ein orymdaith y Flwyddyn Newydd Tseiniaidd, dyma rhai o'r lluniau.

On Friday January 27th we had our Chinese New Year procession, here are some of the pictures...

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Blwyddyn Newydd Dda! Happy New Year!

 

Gweler isod llythyron pwysig i'r tymor hon.  

Please see the important letters for this term.

Caneuon Sioe Nadolig / Christmas Concert Songs

Mi Ddaw yr wyl

Picture 1

Stori Fwyar Byd

Picture 1

Ser y Nos

Picture 1

Can y Llety

Picture 1
Picture 2

Can yr Anifeiliaid

Can y Bugeiliaid a'r Wyn

Picture 1

Seren yn y nen

Picture 1

Y Finale

Picture 1

Thema Hanner Tymor - Dathliadau / Half Term Theme - Celebrations

Llythyr Draenog / Wythnos Gwyrdd - Hedgehog / Green Week

Noson wybodaeth i rieni

Information evening for parents

 

30-9-2016 Gweithgaredd Cartref Yr Hydref / Autumn Home School Task

Gweithgaredd Ysgol Cartref / Home School Task

Llythyr Sherman - Sherman Theatre

Addysg Gorfforol

Mi fydd ein sesiynau ymarfer corff bob Ddydd Llun o wythnos nesaf. Gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol mewn gwisg addas e.e tracwisg cyfforddus / crys T / crys chwys. Mi fyddwn yn tynnu ‘sgidiau / trainers a sanau. Os yn bosib mi fyddai esgidiau â felcro tipyn haws i’r plant wisgo/ddadwisgo yn annibynnol.Ni ddylai unrhyw fath o emwaith cael ei wisgo. Diolch am eich cydweithrediad.

 

Arian byrbryd - £1  i'w dalu yr wythnos - gellir unai dalu yn wythnosol neu am y tymor.

 

Physical Education

Our P.E sessions will be every Monday – we kindly ask if the children could come to school suitably dressed for these sessions e.g wearing a tracksuit / T shirt / sweatshirt. The children will take off their trainers/ shoes and socks. If possible footwear with Velcro is much easier for the children to wear independently. No jewellery is permitted.Thank you for your cooperation.

 

Snack - £1 a week - can either be paid weekly or for the termly.

 

Thema Tymor yr Hydref - Autumn Theme

Rydym yn ddosbarth bywiog, byrlymus a hapus ac mae'r plant yn dysgu trwy chwarae strwythredig a phrofiadau ymarferol. Mae gennym le i 64 o blant rhan amser (32 yn y bore / 32 y prynhawn) Rydym yn dilyn cynllun llythrennedd Tric a Chlic yn ddyddiol sydd yn ymddangos i fod yn gynllun llwyddiannus dros ben. Mae nifer o staff yn gweithio o fewn y Feithrin - Mrs Williams a Mrs Cole (rhannu swydd), Miss Howells/ Mrs Davies / Ms Clwyd / Mrs Julie Elsworthy (rhan amser). Mi fydd y plant yn gwneud Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun , gofynnwn i'r plant wisgo dillad addas a chyfforddus.

Dilynwn themau yn dymhorol yn ystod y flwyddyn sy'n cynnwys:

  • Byd o Liw / Dathliadau
  • Anifeiliaid / Storiau Traddodiadol
  • Ein Gardd / Gwyliau

 

Edrychwn ymlaen i gyd weithio gyda chi yn ystod y flwyddyn. Diolch

 

We are a very busy and happy class that learn through structured play and first hand experiences.We have space for 64 part time children (32 in the morning / 32 in the afternoon) We follow a daily literacy program called Tric a Chlic which has been very successful since we started it.The staff working within the Nursery are Mrs Williams / Mrs Cole (job share), Miss Howells / Mrs Davies / Ms Clwyd / Mrs Julie Elsworthy (part time) The children will have P.E sessions on a Monday - we ask if the children could come in suitable and comfortable clothing on Mondays.

 

We follow the following themes during the year which include:

  • A World of Colour / Celebrations
  • Animals / Traditional Stories
  • Our Garden / Holidays

 

We look forward to working alongside you during the year. Diolch.


 

Gwefannau defnyddiol/ Useful websites:

Cyw (gemau, rhaglenni a chaneuon Cymraeg)

http://cyw.s4c.co.uk/cy/gwylio-a-gwrando/do-re-mi-dona/518211183#hafan

Gemau Mathemateg

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/3-5-years/counting

 

App's defnyddiol/ Useful Apps:

Art of Glow (ffurfio llythrennau, rhifau a geiriau syml).

Llythrennau (i adeiladu,darllen a sillafu geiriau).

Rhifau (adio).

Number Quiz (ffurfio a threfnu rhifau).

Alphablocks Play along with the Alphablocks and have fun with the letters of the alphabet.


Tric a Chlic (i gyd fynd a'r cynllun - coincides with the phonic scheme)

Celf gyda Sam (Art with Sam - Welsh App to learn colours / shapes)

 

 

 

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions

Barod i Ddysgu - Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Llywodraeth Cymru

Ready to Learn - Education Begins at Home

Welsh Government

Datblygu sgiliau gwrando / Develop listening skills


Top