Navigation
Home Page

Derbyn

Croeso i’r Derbyn
Welcome to Reception
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Picture 1

smileyCroeso i'r Derbyn!smiley

Awn am Dro i'r Coed / Let's go for a Walk in the Woods

Pobl sy'n ein Helpu / People that Help us

Cwestiynau Cyffredin / Frequently asked questions

Gwaith Cartref 27.04.17 Homework

Gwaith Cartref a Diolch 6/01/17 Homework and Thank you

Gwaith Cartref tynnu 10.02.17 Subtraction Homework

Gwaith Cartref Dosbarth Derbyn 04/11/16 - Dosbarth Derbyn Homework 04/11/16

Amdanom ni:

Mae 59 o blant yn y dosbarthiadau Derbyn eleni i gadw ni'n brysur! Yn nosbarth Derbyn Coch mae Miss Hunt, Mrs Morgan a Mrs Taylor, ac yn nosbarth Derbyn Melyn mae Miss David a  Miss Evans, gyda Mrs Jenkins yn helpu rhwng y ddau. 

 

Themau:

 Rydym yn gweithio'n galed er mwyn cynllunio gwersi llawn hwyl a sbri i ysbrydoli'r plant ac i fwynhau dysgu. 

 

Ein themau yn ystod y flwyddyn yw:

Fi Fy Hun

Fel y Fagddu

Deinosoriaid

Anifeiliaid

Pobl sy'n ein Helpu

Awn am Dro i'r Coed

 

Gwersi:

Byddwn yn cynnal ein gwersi Iaith a Llythrennedd a Datblygiad Mathemategol am sesiynau awr yn y bore, yna gwersi thema trawsgwricwlaidd yn y prynhawn, ble fyddwn yn mwynhau gweithgareddau Hanes, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, TGCh a Chelf a chrefft.

 

Addysg Gorfforol:

Mae Dosbarth Coch yn cynnal gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a Gwener a Dosbarth Melyn ar ddydd Llun a Iau. Os gallwch ddod â bag gyda dillad addas, gallwn gadw'r bagiau yn yr ysgol ac anfon nhw gatref bob hanner tymor.

 

 

About us:

There are 59 children in our Reception classes this year to keep us busy! In Dosbarth Derbyn Coch, there's Miss Hunt, Mrs Morgan and Mrs Taylor, and in Dosbarth Derbyn Melyn there's Miss David and Miss Evans, with Mrs Jenkins helping out too.

 

Themes:

We all work very hard to ensure our lessons are exciting and full of fun to ensure the children are enthusiastic and excited to learn.Our themes for the year are

Me Myself,

Light and Dark,

Dinosaurs,

Animals,

People that Help Us

Lets go for a Walk to the Woods.

 

Lessons:

We have our Literacy and Numeracy lessons in the morning, and have cross-curricular theme lessons in the afternoon where the children enjoy a variety of activities learning about History, Geography, Science, ICT and Arts and Crafts.

 

Physical Edycation:

Dosbarth Derbyn Coch have their Physical Education sessions on a Monday and Friday, whilst Dosbarth Derbyn Melyn have their sessions on a Monday and Thursday. If you could bring a bag in with suitable kit, we can keep them bags in school and give them back every half term.

 

Gwefannau defnyddiol/ Useful websites:

Cyw (gemau, rhaglenni a chaneuon Cymraeg)

http://cyw.s4c.co.uk/cy/gwylio-a-gwrando/do-re-mi-dona/518211183#hafan

Gemau Mathemateg

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/3-5-years/counting

 

App's defnyddiol/ Useful Apps:

Tric a Chlic 

Art of Glow (ffurfio llythrennau, rhifau a geiriau syml).

Llythrennau (i adeiladu,darllen a sillafu geiriau).

Rhifau (adio).

Number Quiz (ffurfio a threfnu rhifau).

Can Nadolaig / Xmas Song: Pen-blwydd Pwy?

Can Nadolaig / Xmas Song : Tri gwr doeth

Can Nadolaig / Xmas Song: Anrhegion o Gymru

Caneuon Nadolig / Xmas Show Songs

Jac y post

Caneuon Nadolig / Xmas Show Songs

Prysur, Prysur, Prysur

Can Nadolaig / Xmas song


Top