Navigation
Home Page

Derbyn

Croeso i’r Derbyn
Welcome to Reception
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

smileyCroeso i'r Derbyn!smiley

Gwaith cartref Pasg Easter homework

Pobl Sy'n Ein Helpu / People That Help Us

Cwestiynau Cyffredin / Frequently asked questions

Amdanom ni:

Mae 56 o blant yn y dosbarthiadau Derbyn eleni i gadw ni'n brysur!

Yn Dosbarth Derbyn Coch mae Miss A  Hunt, Mrs B Jones a Miss P Carter,

ac yn Dosbarth Derbyn Melyn mae Miss D Jones a  Miss P Evans. 

 

Themau:

Rydym yn gweithio'n galed er mwyn cynllunio gwersi llawn hwyl a sbri i ysbrydoli'r plant ac i fwynhau dysgu. 

 

Ein themau yn ystod y flwyddyn yw:

 • Fi Fy Hun
 • Fel y Fagddu
 • Deinosoriaid
 • Anifeiliaid
 • Pobl sy'n ein Helpu
 • Awn am Dro i'r Coed

 

Gwersi:

Byddwn yn cynnal ein gwersi Iaith a Llythrennedd a Datblygiad Mathemategol am sesiynau awr yn y bore, yna gwersi thema trawsgwricwlaidd yn y prynhawn, ble fyddwn yn mwynhau gweithgareddau Hanes, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, TGCh a Chelf a chrefft.

 

Addysg Gorfforol:

Bydd Dosbarth Derbyn Coch a Dosbarth Derbyn Melyn yn cynnal gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Iau gyda Miss R Sheen. Mae'r plant yn gallu cadw eu bagiau cit yn yr ysgol, yn barod i'r wers nesaf. Bydd angen dillad addas (crys-t, siorts/trowsus ac esgidiau addas). *Gofynnwn yn garedig i chi labeli ac enwi pob darn o ddillad*

 

Gwaith Cartref:

Darparir Gwaith Cartref pob dydd Gwener gyda llyfrau darllen neu bingos. Gofynnwn i chi’n garedig os fedrwch chi ddod â’r llyfrau darllen/bingos yn ôl i’r ysgol erbyn dydd Mercher yr wythnos ganlynol, er mwyn sicrhau digon o amser i newid nhw.

 

 

 

About us:

There are 56 children in our Reception classes this year to keep us busy! In Dosbarth Derbyn Coch, we have Miss A Hunt, Mrs B Jones and Miss Carter, and in Dosbarth Derbyn Melyn we have Miss D Jones and Miss P Evans.

 

Themes:

We all work very hard to ensure our lessons are exciting and full of fun to ensure the children are enthusiastic and excited to learn. Our themes for the year are

 • Me Myself
 • Light and Dark
 • Dinosaurs
 • Animals
 • People that Help Us
 • Lets go for a Walk to the Woods

 

Lessons:

We have our Literacy and Numeracy lessons in the morning, and have cross-curricular theme lessons in the afternoon where the children enjoy a variety of activities learning about History, Geography, Science, ICT and Arts and Crafts.

 

Physical Edycation:

Dosbarth Derbyn Coch and Dosbarth Derbyn Melyn will both have their Physical Education lesson every Thursday with Miss Sheen. Please ensure that they have appropriate clothing to wear (trainers, shorts/ trousers, t-shirt). They can then keep their P.E. bag in school ready for the next lesson.

*We kindly ask that every item of clothing is named*

 

Gwefannau defnyddiol/ Useful websites:

Cyw (gemau, rhaglenni a chaneuon Cymraeg)

http://cyw.s4c.co.uk/cy/gwylio-a-gwrando/do-re-mi-dona/518211183#hafan

Gemau Mathemateg

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/3-5-years/counting

 

App's defnyddiol/ Useful Apps:

 • Tric a Chlic 
 • Art of Glow (ffurfio llythrennau, rhifau a geiriau syml).
 • Llythrennau (i adeiladu,darllen a sillafu geiriau).
 • Rhifau (adio).
 • Number Quiz (ffurfio a threfnu rhifau).

Can Nadolaig / Xmas Song: Pen-blwydd Pwy?

Can Nadolaig / Xmas Song : Tri gwr doeth

Caneuon Nadolig / Xmas Show Songs

Jac y post

Caneuon Nadolig / Xmas Show Songs

Prysur, Prysur, Prysur

Top