Navigation
Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

Cyngor Ysgol
School Council
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Dyma Gyngor yr Ysgol

Here are the School Council

 

Ar ddechrau mis Medi cafodd disgyblion o bob dosbarth yn yr adran Iau gyfle i ysgrifennu maniffesto er mwyn cael eu hethol i fod ar y Cyngor Ysgol. Dyma'r plant gafodd eu hethol a'u syniadau hwy.

At the start of the new school year, all children had the opportunity to write their own manifesto in order to be on the School Council. Below are the children who were successful and their ideas.

Helo, fy enw i yw Molly McGuiness, rydw i’n 10 mlwydd oed ac ym mlwyddyn 6, Ysgol Pwll Coch. Rydw i’n berson caredig a theg ac rydw i’n hoff iawn o helpu plant bach. Rwy’n llon, bywiog a synhwyrol.

 • Dyma fy syniadau:
 • Ffrâm ddringo newydd
 • Postyn pêl rwyd
 • Gemau newydd i chwarae ar yr iard
 • Plant i awgrymu syniadau ar gyfer dawnsio disgo
 • Anifail anwes ym mhob dosbarth
 • Gol pêl droed 

Helo, fy enw i yw Anouk, rydw i’n ddeg mlwydd oed ac rwyn mynd i Ysgol Pwll Coch. Rydw i’n berson synhwyrol, cwrtais, dibynadwy, cyfeillgar, smart, trefnus, taclus, amyeddgar a thawel. Pe bawn yn ddigon lwcus i gynrychioli’r ysgol yn y Cyngor ysgol byddwn i’n :

 • Clwb gymnasteg
 • Clwb nofio
 • Mwy o lyfrau
 • Ymarfer corff tair gwaith yr wythnos
 • Anifail  anwes ym mhob dosbarth
 • Ffrâm ddringo newydd
 • Clwb darllen
 • Cypyrddau clo i’r adran Iau
 • Drysau mawr yn y tai bach

 

Helo, fy enw i yw Iolo. Rydw i’n byw yma yng Nghaerdydd ac yn mynychu ysgol Pwll Coch.

Rydw i’n berson doniol ac rydw i’n gwrando’n astud.

Pe bawn ar y Cyngor Ysgol, byddwn yn awgrymu:

 • Anifail  anwes ym mhob dosbarth
 • Ffrâm ddringo newydd
 • Gêmau newydd i chwarae ar yr iard

 

Helo, fy enw i yw Edward. Rydw i’n gerddorol, yn hapus ac yn barchus. Fy syniadau i wella’r ysgol yw:

•     Cael cyfrifiaduron newydd

•     Cael mwy o ddeunyddiau ac adnoddau ymarfer corff

•     Trwsio’r ffrâm ddringo

Gobeithio eich bod chi’n hoffi fy syniadau, byddaf yn gwneud fy ngorau i helpu pawb.

 

Helo, fy enw i yw Sebastian McCarthy. Rydw i’n 10 mlwydd oed ac rydw i’n byw yng Nghaerdydd, rydw i ym mlwyddyn 6 yn Ysgol Pwll Coch.

Rydw i’n berson caredig, dibynadwy ac yn dangos parch.

Dyma fy syniadau:

•     Cae astro yn yr ysgol

•     Peli adidas a nike

•     Goliau newydd

Fy enw i yw Liliwen Bowen. Rydw i’n gall, synhwyrol, dibynadwy a chyfeillgar. Rydw i’n barod i helpu a gwrando.

Fy syniadau ar gyfer gwella’r ysgol yw:

 • Clwb gymnasteg
 • Clwb nofio
 • Cypyrddau clo i’r adran Iau
 • Drysau mawr yn y tai bach

Fy enw i yw Mitchell Davies. Rydw i’n gyfeillgar, siaradus a brwdfrydig ac yn chwaraewr rygbi campus. Dyma fy syniadau:

 • Pysgod aur ym mhob dosbarth
 • Mwy o offer ar y iard
 • Mwy o amrywiaeth o fwydydd amser cinio
 • Hoodies ysgol

Helo, fy enw i yw Eithne Collier. Gadewch i mi ddisgrifio fy hun: rydw i’n berson siaradus, dychmygus, cyfeillgar a brwdfrydig.

Mae gen i lawer o syniadau ar gyfer gwella’r ysgol ac rydw i’n frwdfrydig i rannu nhw gyda chi.

 • Ardal ymlacio ar y iard
 • Llyfrau darllen mwy heriol
 • Cypyrddau clo i’r adran Iau
 • Drysau mawr yn y tai bach

Tommy ydw i. Rydw i ym mlwyddyn 5 ac rydw i’n  berson ymarferol a siaradus. Rydw i’n hoffi helpu ac yn barod i wrando.

Dyma fy syniadau:

 • Gôliau ar cae
 • Clwb golff ar Ddydd Gwener
 • Pysgod ym mhob dosbarth

 

Fy enw i yw Megan Williams ac rydw i’n mynd i ddweud wrthoch chi pam ddylen i fod ar Gyngor Ysgol Pwll Coch. Mae rhai ohonoch yn fy adnabod yn dda ond i’r gweddill ohonoch chi, rydw i’n berson gonest, hyderus, trefnus ac yn gallu cymdeithasu yn dda. Rydw i’n gwrando ar syniadau pawb ac rydw i bob amser yn barod i helpu.

Dyma rhai o fy syniadau:

•     Rhoi potel ddŵr gyda logo Pwll Coch i bawb

•     Sicrhau mwy o fwyd amser cinio

•     Cael cypyrddau clo pan fyddwn ni’n gwneud chwaraeon

•     Ystafelloedd newid

•     Clwb gwaith cartref

Fy enw i Sian Roderick. Rydw i’n berson hapus, doniol, caredig, rydw i’n siarad Cymraeg o hyd ac yn ffrind caredig i bawb.

I wella Pwll Coch byddwn i’n:

•     Cael ffrâm ddringo newydd a wal ddringo

•     Cael mwy o beli a rhaffau sgipio

•     Cael cloch tufas i bob dosbarth ar gyfer amser chwarae

•     Peintio’r ystafell gotiau

•     Gwisgo hoodies i’r ysgol

•     Cael clwb nofio a

•     Tripiau tramor


Top