Navigation
Home Page

Cyfleoedd Cyfartal / Equal Opportunities

Cyfleoedd Cyfartal

Equal Opportunities

Credwn bod yr hawl gan bob unigolyn beth bynnag fo’i hil, ei gefndir, ei grefydd neu ei anabledd dderbyn cyfle cyfartal yn yr ysgol hon.


Ymfalchïwn ein bod yn ysgol sydd yn croesawu disgyblion, staff a rhieni o wahanol gefndiroedd cymdeithasol, hil, rhywedd, anabledd, cred, iaith, cyfeiriadedd rhywiol ac oedran.

 

Ymdrechwn i greu cymdeithas sydd yn dathlu amrywiaeth yn hytrach na rhagfarnu.

 

 

We believe that each individual, of whatever ability, race, religion or background deserves equality of opportunity to succeed in this school.

 

We are proud to be a school that welcomes pupils, staff and parents from different social backgrounds, race, sexuality, disability, religion, language, sexual orientation and age. We strive to create a community that celebrates diversity rather than prejudice.

 


Top