Navigation
Home Page

Cinio Ysgol / School Meals

Croeso i’r dudalen ciniawau ysgol
Welcome to the school meals page

Tîm Arlwyo / Catering Team :

Mrs K O’Connor (Rheolwr Arlwyo / Catering Manager)
Mrs W Tonna                        Mrs L Harries                        Mrs S Morgan

ARIAN CINIO 

 

Pris cinio ysgol ydy £2.40 y diwrnod - £12.00 yr wythnos

 

Mae Arian Cinio yn cael ei gasglu pob wythnos neu’r hanner tymor ar foreau Llun, yn y dosbarthiadau.  Rhaid rhoi’r union arian neu siec yn daladwy i ‘Cyngor Sir Caerdydd’ mewn amlen ar wahân i unrhyw arian arall gydag enw’r plentyn arni’n glir. Eich cyfrifoldeb chi yw talu'ch arian cinio eich plentyn/plant yn brydlon ac o flaen llaw.  

Sicrhewch fod yr arian yn dod mewn yn brydlon i atal gwaith gweinyddol ychwanegol yn y swyddfa os gwelwch yn dda.

Os yw plentyn am newid o un drefn i’r llall mae angen rhybudd ysgrifenedig i’r Pennaeth o 10 diwrnod er tegwch staff y gegin.  

 

DINNER MONEY 

 

The price of school dinner is £2.40 a day - £12.00 a week.

 

Dinner money is collected weekly or half-termly on a Monday in Classroom.  The exact amount or cheque must be made payable to ‘Cardiff County Council’ and placed in an envelope separate from any other money, on which the child’s name is clearly marked. It is your responsibility to ensure prompt and early payment for your child(ren)’s lunch.

Please ensure money is brought in on a Monday or on the first day back of term to prevent extra administration for the office.

If your child wishes to alter their lunch arrangement, the Headteacher should receive written notice of 10 days as kitchen staff have to order the food in advance.

Cinio Ysgol am ddim:

Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael:

·         Cymhorthdal Incwm

·         Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ag Incwm

·         Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm

·         Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth

·         Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol sy’n llai na £16,190.

 

Ni all teuluoedd sy’n cael Credyd Treth Gwaith fanteisio ar brydau ysgol am ddim.

 

GWEFAN CINIO YSGOL AM DDIM CAERDYDD
 

Free School Meals:


The provision of free school meals is confined to families in receipt of Income Support, Income Related Employment Support Allowance, Income Based Job Seekers Allowance, Guarantee Element of State Pension Credit, Child Tax Credit with an income less than £16,190 (Any Families in receipt of Working Tax Credit do not qualify).

If you think that your child or children might qualify for free school meals, you must apply. Please see contact details below or visit the council website:

 

CARDIFF FREE SCHOOL MEALS WEBPAGE


Benefits Section
FREEPOST CF429
PO Box 6000
Caerdydd / Cardiff
CF11 0WZ

029 20872873

Email: freeschoolmeals@cardiff.gov.uk

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ffurflen gais. Click below to download the application form.

Cliciwch isod i lawrlwytho taflen gyda ffyrdd hawdd o wneud bocsys bwyd iachach. Click below to download a leaflet with easy ways of making lunchboxes healthier.


BRECWAST / BREAKFAST
 
Mae brecwast wedi ei gydnabod bellach fel pryd pwysicaf y dydd ac mae tystiolaeth yn awgrymu bod plant sy'n cael y cyfle i fwyta brecwast iach a maethlon cyn dechrau'r diwrnod ysgol yn fwy tebygol o gyflawni eu potensial llawn.
 
Mae’r Fenter Brecwast am Ddim Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfle i blant gael brecwast iach am ddim yn yr ysgol bob dydd mewn ysgolion cynradd yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth am ein Clwb Brecwast, cysylltwch â'n tîm gweinyddol:

 

ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

 

Breakfast has long been recognised as the most important meal of the day and evidence suggests that children who have the opportunity to eat a healthy and nutritious breakfast prior to the start of the school day are more likely to achieve their full potential.


The Welsh Assembly Government Primary School Free Breakfast Initiative gives children in primary schools in Wales the opportunity to have a free, healthy breakfast in school each day. For further information about our Breakfast Club please contact our administration team: 

ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

 

Click HERE for further information on our breakfast club page.


Top