Navigation
Home Page

Blwyddyn 6

Gwaith cartref blwyddyn 6 am yr hanner tymor yw i ddysgu can King of Pride Rock. Mae'r ddolen wedi ei rannu gyda chi, ac mae'r gan yn dechrau tua 4 munud 50 eiliad.

 

Year 6 homework for half term is to learn King of Pride Rock. The link to the site has been shared here, and the song starts at around 4 minutes 50 seconds.

Croeso i Flwyddyn 6
Welcome to Year 6
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Croeso i ardal Blwyddyn 6. Mae 67 o blant prysur wrthi yn gweithio'n galed ym mlwyddyn 6. Rydym yn griw galluog, gweithgar a chydwybodol sydd hefyd yn hoff o jôc neu ddau! Dyma le fyddwch yn medru edrych ar y gwaith cartref wythnosol sy'n cael ei ddosbarthu a darganfod gwefannau defnyddiol i helpu'ch plentyn o'r cartref.
 

Yn ogystal, bydd rhestr o ddigwyddiadau pwysig blwyddyn 6 yn cael ei rannu er mwyn i chi ddilyn beth sy'n digwydd yn yr ysgol.
 

Ein themau y flwyddyn yma yw: Yr Ail Ryfel Byd, Ein hardal leol a'r Hen Aifft.

Rydym yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar ddyddiau Mercher a dydd Gwener, felly mae angen dod â chit addas!

 

 

Welcome to year 6's area. We are 67 pupils who work hard daily in year 6. We are a very bright, hard working and conscientious group of children who also seem to enjoy a joke or two! Here you will find the weekly homework which is distributed. Also, you'll be able to find useful websites to help your child from home. In addition, there will be a list of important events and dates for you to follow what is happening in school.


Our themes for this year are: The Second World War, Our local area and Ancient Egypt.

Pupils have physical education lessons on Wednesday and Friday. All pupils must bring the appropriate kit.

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 6 hoffem i chi ddysgu'r tablau lluosi hyn:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ac 12

hefyd y Rhifau Sgwâr

 

Dyma'r ddolen i ymarfer y tablau:

Gwasanaethau Blwyddyn 6 i rieni ar y thema Masnach Deg / Year 6 assemblies for parents on the topic of Fair Trade.

Gwasanaethau Blwyddyn 6 i rieni ar y thema Masnach Deg / Year 6 assemblies for parents on the topic of Fair Trade. 1
Gwasanaethau Blwyddyn 6 i rieni ar y thema Masnach Deg / Year 6 assemblies for parents on the topic of Fair Trade. 2

Top