Navigation
Home Page

Blwyddyn 6

Caneuon Nadolig 2017

Haleliwia

Mewn dwrn o ddur mae’r seren wen

Mae cysgod gwn dros Bethlehem

Dim angel gwyn yn canu Haleliwia.

Codi muriau, cau y pyrth

Troi eu cefn ar werth y wyrth

Mor ddu yw’r nos ar strydoedd Palesteina.

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia

 

Mae weiren bigog gylch y crud

A chraith lle bu Creawdwr byd

Mae gobaith yno’n wylo ar ein glunie’

A ninnau’n euog bob yr un

Yn dael ei got i wylio’r dyn

Yn chwalu bob un hoel o Haleliwia

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia

 

Mae’r nos yn ddu, mae’r nos yn hir

Ond mae ‘na rai sy’n gweld y gwir

Yn gwybod fod y neges mwy na geirie’

Mai o tywyllwch ddaw y wawr

A miwsig ddaeth â’r muriau lawr

Daw awr i ninnau ganu Haleliwia

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.

 

O dawel ddinas Bethlehem (cynulleidfaol)

 

1. O! dawel ddinas Bethlehem             2. O little town of Bethlehem

O dan dy sêr di-ri’,                                      How still we see thee lie!

Ac awel fwyn Jiwdea’n dwyn                  Above thy deep and dreamless sleep

    ei miwsig atat ti.                                     The silent stars go by.

Daw heno seren newydd dlos                 Yet in the darkness shineth

I wenu uwch dy ben,                                The everlasting Light,

A chlywir cân angylion glân                    The hopes and fears of all the years

yn llifo drwy y nen.                                    Are met in thee tonight.

 

3. O! dawel ddinas Bethlehem              4. O! dawel ddinas Bethlehem

Bugeiliaid heno ddaw,                               Pwy heddiw ynot sydd?

Dros bant a bryn at breseb syn                 Pa ddieithr wawr sy’n do di lawr?

Oddi ar y meysydd draw.                          Pa ryw dragwyddol ddydd?

A chwilio wnânt am faban bach             Os cysgu’n dawel heno’r wyt,

Sy’n dod yn Geidwad dyn,                       Daw golau penna’r nef

Yn obaith byw i ddynol-ryw,                      I’r ogof laith ar ddechrau’r daith,

Y Bugail da ei hun.                                     Gogoniant iddo ef.

 

Gŵyl y Baban

 

Dewch at eich gilydd a bloeddiwch ynghyd fel un,

“Haleliwia!”

 

Gwyrth a rhyfeddod y seren fawr glir

Yn arwain yr heol i ni,

At breseb y baban, y plentyn bach tirion

A ddaeth yn waredwr i ti ac i mi.

 

Yno’n gorwedd mewn cadachau tlawd,

Yno’n cysgu yn drwm:

Babi bychan, yn Frenin, yn frawd,

Yn gyfoeth mewn stabal llwm.

 

Cytgan:

Daeth Gŵyl y Baban â gwên ‘nôl i’r byd,

Deuwch, cenwch, clodforwch,

Dewch at eich gilydd a bloeddiwch ynghyd fel un,

“Haleliwia!”

 

Tri o’r Dwyrain yn plygu eu glin

A’u hoffrwm i’r babi yn ddrud.

Ond O! Dyma offrwm i ni gan y babi,

Yr offrwm o heddwch i’r byd.

 

Cytgan X2

 

 

I orwedd mewn preseb

 

1. I orwedd mewn preseb rhoed crëwr y byd,

Nid oedd ar ei gyfer na gwely na chrud.

Y sêr oedd yn syllu ar dlws faban Mair

Yn cysgu yn dawel ar wely o wair.

 

2. A’r gwartheg yn brefu, y baban ddeffroes,

Nid ofnai, cans gwyddai na phrofai un loes.

‘Rwyf Iesu’n dy garu, o edrych i lawr

A saf wrth fy ngwely nes dyfod y wawr.

 

3. Tyrd Iesu i’m hymyl, ac aros o hyd,

I’m caru a’m gwylio tra bwyf yn y byd;

Bendithia blant bychain pob gwlad a phob iaith

A dwg ni i’th gwmni ar derfyn ein taith.

 

 

Hark the Herald (audience)

Hark! the herald angels sing,
"Glory to the newborn King!"
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled
Joyful, all ye nations, rise,
Join the triumph of the skies;
With th' angelic host proclaim,
"Christ is born in Bethlehem."
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the newborn King!"

Christ, by highest heav'n adored:
Christ, the everlasting Lord;
Late in time behold him come,
Offspring of the favored one.
Veil'd in flesh, the Godhead see;
Hail, th'incarnate Deity:
Pleased, as man, with men to dwell,
Jesus, our Emmanuel!
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the newborn King!"

Hail! the heav'n born Prince of peace!
Hail! the Son of Righteousness!
Light and life to all he brings,
Risen with healing in his wings
Mild he lays his glory by,
Born that man no more may die:
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the newborn King!"

 

Hen, Hen stori

Seren wen uwchben y byd,

Baban annwyl yn ei grud,

Mwyn fugeiliaid ar y rhos

Gwylio’u praidd yn nhrymder nos.

Golau’n gylch o entrych nef,

Oenig bychan yn rhoi bref.

Engyl glân a’u cân yn un

“Ganwyd heddiw Geidwad dyn”.

 

Dewch, gwrandewch, yr hen, hen stori.

Iesu Grist ddaeth i’n gwaredu.

Dewch a chenwch am y trysor drud

Yn y gwair, Faban Mair, Gwaredwr byd.

 

Pwy yw’r rhain o’r Dwyrain sydd

Ar y ffordd yn hwyr y dydd?

Doethion dri yn holi’n daer

Pa le y ganwyd Mab y Saer?

Seren wen uwchben y byd,

Rho dy lewyrch i ni gyd,

Awn yn llu i’r llety gwael

I groesawu’n Prynwr hael

 

Tri gwr doeth

Tri gŵr doeth ar daith ŷm ni

Welsom olau seren fry

Gobaith newydd ynddi sy

I ni drwy’r baban Iesu

 

Cytgan

Seren ddisglair, seren wen

Seren olau fry uwchben

Seren hyfryd sy’n y nen

I’n harwain ni at Iesu

 

Daethom draw o’r dwyrain pell

Ceisio canfod brenin gwell

Teithio, teithio wnawn ymhell

I weld y baban Iesu

 

Llawen ydym ni yn awr

Gwelsom Frenin daear lawr

Duw a ddaeth fel Ceidwad mawr

I lawr drwy’r baban Iesu

 

 

 

Dawel Nos/ Silent Night

 

Dawel nos, Sanctaidd yw’r nos,

Cwsg a gerdd, waun a rhos,

Wele’n effro mae Joseff a Mair

Faban annwyl ynghwsg yn y gwair,

Cwsg mewn gwynfyd a hedd

Cwsg mewn gwynfyd a hedd.

 

 

 

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin, mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Croeso i Flwyddyn 6
Welcome to Year 6
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Gwaith cartref gwrth fwlio 17/11/17

Croeso i ardal Blwyddyn 6. Mae 67 o blant prysur wrthi yn gweithio'n galed ym mlwyddyn 6. Rydym yn griw galluog, gweithgar a chydwybodol sydd hefyd yn hoff o jôc neu ddau! Dyma le fyddwch yn medru edrych ar y gwaith cartref wythnosol sy'n cael ei ddosbarthu a darganfod gwefannau defnyddiol i helpu'ch plentyn o'r cartref.
 

Yn ogystal, bydd rhestr o ddigwyddiadau pwysig blwyddyn 6 yn cael ei rannu er mwyn i chi ddilyn beth sy'n digwydd yn yr ysgol.
 

Ein themau y flwyddyn yma yw: Yr Ail Ryfel Byd, Ein hardal leol a'r Hen Aifft.

Rydym yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar ddyddiau Mercher a dydd Gwener, felly mae angen dod â chit addas!

 

 

Welcome to year 6's area. We are 67 pupils who work hard daily in year 6. We are a very bright, hard working and conscientious group of children who also seem to enjoy a joke or two! Here you will find the weekly homework which is distributed. Also, you'll be able to find useful websites to help your child from home. In addition, there will be a list of important events and dates for you to follow what is happening in school.


Our themes for this year are: The Second World War, Our local area and Ancient Egypt.

Pupils have physical education lessons on Wednesday and Friday. All pupils must bring the appropriate kit.

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 6 hoffem i chi ddysgu'r Tablau lluosi hyn:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ac 12

hefyd y Rhifau Sgwâr

 

Dyma'r linc i ymarfer y tablau:


Top