Navigation
Home Page

Blwyddyn 5

Croeso i Flwyddyn 5
Welcome to Year 5
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Rhestr Ddillad Abercraf Medi 2017 / Abercraf Kit List September 2017

Thema Tymor yr Haf - Arwyr a Dihirod

 

Summer Term Theme - Heroes and Villains

Dosbarth 5A yn creu ac adeiladu bwrdd bwyd adar yn ein gwersi Dylunio a Thechnoleg!

 

Class 5A creating and building bird tables in our Design and Technology lessons!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Cyflwyniadau Dragon's Den 5C

Cyflwyniadau Dragon's Den 5C 1
Cyflwyniadau Dragon's Den 5C 2
Cyflwyniadau Dragon's Den 5C 3
Cyflwyniadau Dragon's Den 5C 4
Cyflwyniadau Dragon's Den 5C 5
Cyflwyniadau Dragon's Den 5C 6
Cyflwyniadau Dragon's Den 5C 7
Cyflwyniadau Dragon's Den 5C 8

Sesiwn blasu tenis 5C

Sesiwn blasu tenis 5C 1
Sesiwn blasu tenis 5C 2
Sesiwn blasu tenis 5C 3
Sesiwn blasu tenis 5C 4

Plant blwyddyn 5A yn cynnal etholiad yn y dosbarth ar ddydd Iau! Llongyfarchiadau i'r Blaid Werdd ac i Brif Weinidog newydd y dosbarth, Mr Archie Walker!

 

Year 5A holding a class election on Thursday! Congratulations to the winning Green Party and to our new class Prime Minister, Mr Archie Walker!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22

Gwaith Cartref Blwyddyn 5 (12/05/2017)

Dosbarth 5A yn cynnal arbrawf i brofi amsugnedd papur.

 

Class 5A conducting an experiment on the absorbency of paper.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36

Dosbarth 5A yn grwpio anifeiliaid dŵr crai a dŵr hallt yn y wers gwyddoniaeth.

 

Class 5A sorting animals from fresh and salt water habitats in their science lesson.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21

Thema Tymor y Gwanwyn : Oes Fictoria

Spring term's theme : The Victorian Age

Plant blwyddyn 5 yn mwynhau dysgu am fywyd y môr yn ystod ein trip i'r Amgueddfa Genedlaethol.

 

Year 5 enjoying their 'Sea Life Safari' workshop in the National Museum. 

Geiriau Sillafu yr Wythnos (03/04/2017)

 

Spelling Words for the Week (03/04/2017)

 

-cious

conscious,

precious,

suspicious,

delicious,

vicious,

spacious,

gracious,

ferocious,

malicious,

tenacious

Plant 5A mewn cymeriad, yn mwynhau gwisgo yn y dillad Oes Fictoria ac yn defnyddio'r arteffactau hanesyddol.

 

5A children in character and enjoying dressing up in the Victorian era clothes and using the historical artefacts.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13

Geiriau Sillafu'r Wythnos 27/03/2017

 

Spelling Words of the Week 27/03/2017

 

poblogaeth

pensaer

hiraeth

traeth

haearn

Cenedlaethol

gwaeddodd

gwael

daearyddiaeth

caer

Geiriau Sillafu yr Wythnos (20/03/2017)

 

Spelling Words of the Week (20/03/2017)

 

street,

sleek,

spleen,

screech,

weep,

beef,

seem,

redeem,

sleeve,

proceed 

 

Plant 5A yn defnyddio eu sgiliau mathemateg i ddatrys dirgelwch!

 

Class 5A using their maths skills to solve a murder mystery!

5C yn defnyddio'u sgiliau mathemateg i ddatrys dirgelwch.

5C using their maths skills to solve a murder mystery!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

5C yn creu bariau grawnfwyd

5c creating their cereal bars

Geiriau Sillafu yr Wythnos (13/03/17)

 

Spelling Words of the Week (13/03/17)

 

F/Ff

Anifeiliaid, cyntaf, cyfrifiadur

Penderfynu, diwethaf, ffenestr, ffrindiau, ffeithiau

Perfformiad, caffi

Apwyntiadau Noson Rieni 5C 

Parents Evening Appointments 5C

Apwyntiadau Noson Rieni 5A 21.03 a 22.03 / 5A Parents Evening Appointments 21.03 and 22.03

Dysgu effaith ysmygu ar y corff

Learning about the effects of smoking on the body.

Plant 5A yn perfformio drama system resbiradaeth.

 

5A performing the respiratory system.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Plant 5A yn creu a choginio bariau grawnfwyd yn ystod y wers Dylunio a Thechnoleg heddiw.

Class 5A creating their cereal bars during our Design and Technology lesson today.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30

Geiriau Sillafu yr Wythnos (06/03/2017)

Spelling Words for the Week (06/03/2017)

 

llwy

pwysig

clogwyn

cydbwyso

dyletswydd

Gwanwyn

ewyllys

awyddus

awyren

anwybyddu

 

5A yn dathlu Diwrnod y Llyfr, 2017!

 

5A celebrating World Book Day, 2017!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Dobarth 5A yn chwarae gêm y 'Y Gadair Goch' drwy chwarae rôl cymeriad a holi ei gilydd. Fe aeth y plant ati i gyfansoddi cerddi Diamwnt a Cinquain am arwyr a dihirod y nofelau.

 

5A 'Hot-seating' - acting their characters and questioning each other. The children wrote Diamond and Cinquain poems about the heroes and villains of their favourite novels. 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17

Geiriau Sillafu yr Wythnos (28/02/2017)

Spelling Words for the Week (28/02/2017)

 

ea

beak

bead

beast 

deal

beam

feat

heap

treacle

tweak

treason

Da iawn i Daniel Litchfield, Gregory Evans, Beca Lloyd-Percy ac Alys Edwards am gymryd rhan yn y rownd trafod o'r Cwis Llyfrau ddoe. Roedd y plant wedi mwynhau darllen a dadansoddi llyfr 'Asiant A' gan Anni Llyn.

 

Well done to Daniel Litchfield, Grefory Evans, Beca Lloyd-Percy and Alys Edwards for taking part in the discussion round of the Book Quiz yesterday. The children enjoyed reading and studying the novel 'Asiant A' by Anni Llyn. 

Picture 1
Picture 2

Plant 5A yn ymchwilio i weld 'A yw eich taldra yn effeithio maint yr ysgyfaint?'

 

5A pupils investigating 'Does your height have an impact on your lung capacity?'

 

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Plant 5A yn creu cronfa ddata am enwogion Oes Fictoria

 

5A children creating a data base of famous Victorian people

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Gwaith Cartref 10.02.17 erbyn 15.02.17

Her disgybl! Eich tasg yw creu gwaith cartref i blant blwyddyn 5. Gallwch greu gwaith iaith neu mathemateg. Pa bynciau fydd yn diddori eich ffrindiau? Pa waith ymchwil byddent yn mwynhau? Beth am her creu stori, cwis neu adroddiad? Mi fydd y gwaith cartref gorau’n cael ei lungopio a’i ddosbarthu wythnos nesaf. Pob lwc. Diolch i Adele 5B am y syniad.

 

Homework 10.02.17 by 15.02.17

Pupil challenge! Your task is to create homework for year 5. You may create literacy or mathematical homework. What subjects will interest your friends? What research work will they enjoy? What about creating a quiz, report or a story? The best homework will be photocopied and set as next week’s homework. Good luck. Thank you to Adele 5B for the idea.

Dosbarth 5A yn cyflwyno gwasanaeth i weddill Cyfnod Allweddol 2 am bwysigrwydd helpu eraill yn lleol ac ar draws y byd.

 

Class 5A presenting an assembly to Key Stage 2 children about the importance of helping others locally, as well as around the world.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Dosbarth 5A yn ceisio darganfod, 'Beth yw'r cydberthyniad rhwng lefel ffitrwydd a chyfradd curiad y galon?'

 

Class 5A investigating, 'What is the correlation between fitness level and heart rate?'

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Ymchwiliad Gwyddonol - ydy taldra yn effeithio cynhwysedd yr ysgyfaint?

Science Investigation - does height effect the lungs' capacity?

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

Gwaith Cartref Cymraeg 27.01.17

Dewisiwch un o enwogion Oes Fictoria a chrewch bamffled gwybodaeth ar y person. Bydd angen dim llai na 200 o eiriau a chofiwch gynnwys lluniau. Byddwch yn greadigol gyda steil eich pamffled a sut i gyflwyno'r wybodaeth. Geiriau eich hun os gwelwch yn dda.

Mwynhewch y penwythnos smiley

Welsh Homework 27.01.17

Choose a famous Victorian and create an information pamphlet. No less than 200 words and remember to include pictures. Be creative in choosing a style for your pamphlet and how to present your information. Your own words please (in Welsh).

Enjoy the weekend smiley

Croeso Mr Urdd

Croeso Mr Urdd 1
Croeso Mr Urdd 2

Barod am yr Opera... Ready for the Opera

Barod am yr Opera...  Ready for the Opera 1

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus oddiwrth 5C x

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus oddiwrth 5C x 1

Homework 20/01/2017 - BBC Radio2 500 words competition

Gwaith Cartref 13/1/17 Homework

Os hoffech chi e-bostio eich gwaith cartref atom defnyddiwch y cyfeiriad yma:

If you would like to send in your homework via e-mail please use the address below:

 

blwyddynpump@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk

 

Diolch smiley

13.01.16

Ymweliad Opera Cenedlaethol Cymru...

Welsh National Opera visit...

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

09.01.17

Gweithdy Gwyddoniaeth...

Science Workshop...

04.01.17

5C yn brysur yn ymchwilio i fywyd Brenhines Fictoria...

5C busy researching Queen Victoria's life...

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

5C yn datblygu eu sgiliau rhaglenni yn yr Ystafell Cyfrifiaduron...

5C developing their programming skills in the Computer Suite...

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Gwaith Cartref 02/12/16 Home Work

Gwaith Cartref 25/11/16 Homework

Pam i Ni?

Gwyl i Bwy yw Hon

Dim Lle

Pam o Pam?

Can Mair - merched 5C

Can y bugeiliaid - bechgyn 5C

ENGLISH HOMEWORK 11.11.16

Monday, 14th November is set to be an exciting, historic night, when the biggest, brightest moon in almost 70 years will make an appearance!

Your homework is to create a fact file presenting facts and information on the phenomena known as a Supermoon.

You can present your fact file in your homework book, or otherwise send it via email to our year group email (blwyddynpump@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk). 

Don't forget to include statistics, data, pictures etc.

Diolch a mwynhewch y penwythnos

Mrs Pearce, Mrs Simpson a Miss Owen

Gwaith Cartref Cymraeg 04.11.16                

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw i greu cyflwyniad ar un o’r pynciau yma:

 

  • Rheolau cadw’n ddiogel yn ystod Noson Tân Gwyllt
  • Hanes Guto Ffowc a Chynllwyn y Powdwr Gwn.

 

Gallwch greu cyflwyniad ar ffurf pwyntpwer, Storyboard, poster, IMovie, ffilm ac ati.

Gallwch ddod a pingof i’r ysgol ar gyfer y cyflwyniad neu ebostio’ch gwaith i

blwyddynpump@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk

Byddwch yn cyflwyno eich gwaith i’r dosbarth dydd Iau, Tachwedd y 10fed

 

Welsh Homework 04.11.16                     

Your homework is to create a presentation on one of the following subjects:

 

  • Rules on keeping safe during Bonfire Night
  • Guy Fawkes and the Gunpowder Plot

 

You can present your work using Powerpoint, a storyboard, a poster, an IMovie, a film etc.

You can either bring a memory stick with your presentation or email your presentation to

blwyddynpump@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk

You will be presenting your work to the class on Thursday, November the 10th.

Gwaith Cartref 14/10/16 Homework

Gwaith Cartref 30/9/16 Homework

Mae 69 o blant yma ym mlwyddyn 5. Rydym yn blant bywiog a siaradus dros ben!

Yn ystod y flwyddyn mi fydd Mrs Simpson, Mrs Pearce a Miss Owen yn ein dysgu am O Le i Le, Oes Fictoria ac am Fôr Ladron. Mi fydd rhagor o wybodaeth yn dilyn am y themau yma yn ystod y tymhorau gwahanol.


Rydym yn cael gwersi Iaith a Mathemateg yn y boreau a dysgu trawsgwricwlaidd yn y prynhawn yn ein Den Data, Ardal Ysgrifennu, Archwilio a Darganfod, Ymchwilio a Gwybodaeth ac Ardal Greadigol/Creu ac Adeiladu. Rydym yn cael gwersi Addysg Gorfforol pob dydd Mercher a dydd Gwener, felly mae angen dod â chit addas!

 

There are 69 pupils in Year 5. We are a lively and talkative bunch! This year Mrs Simpson, Mrs Pearce and Miss Owen will teach is about From Place to Place, The Victorians and also Pirates! Further information will follow about our topics during each term.

 

We have Language and Mathematics sessions in the morning and crosscurricular learnig in the afternoons in our Data den, writing area, investigation and exploration area and also our creative and building area. We have our Physical Education lessons each Wednesday and Friday so you will need an appropriate kit!

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 5 hoffem i chi ddysgu y tablau hyn:

2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10

hefyd Rhifau sgwâr.

 

Dyma'r linc i ymarfer y tablau: 

 

 

Gwefannau diddorol:-

www.nrich.org - gwaith datrys problemau mathemateg / Maths problem solving 

BBC Bitesize            

Chwyldro Diwydiannol

Gwefan Ieithoedd           

Castell Caerdydd

Byw Yng Nghymru       

Gemau Mathemateg

NGFL                     

BBC HANES -  -1- -2-

Dysgu Hanes Fi                

Hanes Prydain

Grym Darllen       

Tacteg Gwyddoniaeth CA2

Creu Stori                                                                

 purple mash


Top