Navigation
Home Page

Blwyddyn 4

Croeso i Flwyddyn 4
Welcome to Year 4
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Rhestr Ddillad Abercraf Medi 2017 / Abercraf Kit List September 2017

Croeso i Flwyddyn 4!

Rydym ni’n flwyddyn awyddus, gweithgar a holgar. Mae ein hathrawon, Miss Alun, Miss Jones a Mr Vaughan-Owen, yn awyddus i ddechrau gwaith.

 

Rydym wir yn edrych ymlaen at ddysgu am Y Tuduriaid y tymor yma yn ogystal â Thrychinebau Naturiol a De America yn y tymhorau i ddod. Tripiau yw un o’r pethau mwyaf cyffrous am flwyddyn 4. Yn ystod y flwyddyn byddwn yn ymweld â Llancaiach Fawr i weld sut oedd Y Tuduriaid yn byw, Amgueddfa Hanes Naturiol yn Llundain, lle byddwn ni’n mynd i’r ystafell daeargryn a'r tŷ gwydr ym Mharc y Rhath i weld amrywiaeth o blanhigion ac anifeiliaid. Dydyn ni methu aros!

 

Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn dysgu am holl bynciau’r cwricwlwm sef Cymraeg a Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Hanes a Daearyddiaeth, Celf, Dylunio a Thechnoleg, Cerdd, Addysg grefyddol ac Addysg gorfforol (d.Mawrth a d.Iau), yn ogystal â Thechnoleg Gwybodaeth...rydym ni’n arbennig o dda ar yr i-pads erbyn hyn!

 

Mae 'na sawl clwb ar gael i flwyddyn 4 gan gynnwys hoci a phêl rwyd, pêl-droed a chlwb eco - mae 'na rywbeth i bawb!

 

 

Welcome to Year 4!

We are an inquisitive and hard-working year! Our teachers Miss Alun, Miss Jones and Mr Vaughan-Owen are looking forward to starting our themes.

 

We are looking forward to working on the Tudor theme this term as well as Natural Disasters and South America throughout the year.Trips are an exciting part of Year 4 and during the year we will be visiting Llancaiach Fawr to see how the Tudors lived, The Natural History Museum in London where we'll get to visit the earthquake room and the Roath Park Greenhouse to see a varied range of plants and animals. We cannot wait!

 

During the year we will be learning about every subject in the curriculum which are Welsh and English, Maths, Science, History and Geography, Art, Design and Technology, Music, Religious Education and P.E (every Tuesday and Thursday) as well as ICT...we are experts in iPads by now!

 

There are numerous clubs available to pupils in year 4 which include Hockey and Netball, Football and the Eco Club - there is something for everyone. 

 

 

Da iawn i Selyf Harries, Anni Evans, Abigail Jones, Elis Treharne, Cerys Edwards, Maia Morris a Siân Roderick am gymryd rhan yn y rownd trafod o'r Cwis Llyfrau ddoe. 

 

Well done to Selyf Harries, Anni Evans, Abigail Jones, Elis Treharne, Cerys Edwards, Maia Morris and Siân Roderick for taking part in the discussion round of the Book Quiz yesterday. 

Picture 1
Picture 2

Gwaith Cartref 02/12/16 Home Work

7/10/16 Gwaith Cartref Mr Vaughan-Owen

Gwaith cartref 23/9/16

 

Wythnos nesaf byddwn yn dysgu am y frwydr mawr bu yn Bosworth. Gwaith cartref wythnos yma yw i ymchwilio i'r frwydr a chofnodi ffeithiau yn eich llyfrau gwaith cartref.

 

Next week we will be learning about the battle of Bosworth. Therefore your homework is to research the battle and record facts in your homework book.

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 4 hoffem i chi ddysgu y tablau lluosi hyn:

 

2, 3, 4, 5, 6 a 10

 

Dyma'r linc i ymarfer y tablau:

 


Top