Navigation
Home Page

Blwyddyn 4

Croeso i Flwyddyn 4
Welcome to Year 4
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Gwaith Cartref / Homework 27/4/18

Croeso i Flwyddyn 4!

Yn wir,croeso i flwyddyn 4 , ac yn fwy na dim ,croeso nol i'r ysgol ar ol bod yn y cabanau am flwyddyn! 

 

Rydym wir yn edrych ymlaen at ddysgu am Y Tuduriaid y tymor yma yn ogystal â Thrychinebau Naturiol a De America yn y tymhorau i ddod. Yn ystod tymor yr Hydref byddwn yn ymweld â Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan i weld sut oedd Y Tuduriaid yn byw ac fe fydd Theatr Mewn Cymeriad yn dodi'r ysgol i wneud cyflwyniad am y cyfnod.Dydyn ni methu aros!

 

Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn dysgu am holl bynciau’r cwricwlwm sef Cymraeg a Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Hanes a Daearyddiaeth, Celf, Dylunio a Thechnoleg, Cerdd, Addysg grefyddol ac Addysg gorfforol (d.Mawrth ), yn ogystal â Thechnoleg Gwybodaeth...rydym ni’n arbennig o dda ar yr i-pads erbyn hyn!

 

Mae 'na sawl clwb ar gael i flwyddyn 4 gan gynnwys hoci a phêl rwyd, pêl-droed a chlwb eco - mae 'na rywbeth i bawb!

 

Mrs Simpson a Mrs Hughes.

 

 

Welcome to Year 4!

A warm welcome to year 4, indeed I would like welcome the children to the main building, having spent a year in the cabins!

 

We are looking forward to working on the Tudor theme this term as well as Natural Disasters and South America throughout the year.This term,we hope to visit St Fagans National Musem of History to see how the Tudors lived and a drama session about the era by 'Theatr Mewn Cymeriad'.We cannot wait!

 

During the year we will be learning about every subject in the curriculum which are Welsh and English, Maths, Science, History and Geography, Art, Design and Technology, Music, Religious Education and P.E (every Tuesday ) as well as ICT.

 

There are numerous clubs available to pupils in year 4 which include Hockey and Netball, Football and the Eco Club - there is something for everyone. 

 

Mrs Simpson a Mrs Hughes

Newid Llyfrau Darllen Cartref / Home Reading Books

 

Yn ystod nosweithiau rhieni, dywedodd sawl rhiant nad yw eu plentyn yn newid llyfrau darllen yn aml iawn. Erbyn blwyddyn 4 cyfrifoldeb y plentyn yw dod a llyfr i'r ysgol i'w newid yn rheolaidd.Fel athrawon rydym yn rhoi cyfle dyddiol i'r plant newid eu llyfrau.Er mwyn rhoi hwb i'r plant newid llyfrau pob wythnos yr ydym wedi penderfynu rhoi tocyn iaith fel annogaeth.

 

Mae'n bwysig fod y plant yn dewis llyfrau Cymraeg un wythnos ac yna Saesneg.wythnos wedyn.Cofiwch lofnodi y nod llyfrau ac ysgrifennu brawddeg o ganmoliaeth.

 

During parents' evenings, many parents said that their child does not change reading books very often. By year 4 it is  the child's responsibility to return books to the school to change regularly. Teachers give children the opportunity to change their books daily. To entice children to change books weekly we have  decided to give a 'tocyn iaith'  as an incentive.

We encourage children  to choose Welsh books one week and then English the following week. Don't forget  to sign the bookmark and write a comment of praise or encouragement.

 

Diolch / Thank you

 

 


Top