Navigation
Home Page

Blwyddyn 3

Croeso i Flwyddyn 3
Welcome to Year 3
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Croeso i Flwyddyn 3!!

Rydym yn flwyddyn o 60 o blant wedi eu rhannu i ddosbarth 3SJ Miss S Jones a 3CJ Miss C Jones. Themâu'r flwyddyn yma fydd Madagascar, Chwedlau a’r Celtiaid. Eleni mi fyddwn yn dysgu Saesneg am y tro cyntaf!

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda. Bydd copi o’r Gwaith cartref i weld ar wefan yr ysgol ar dudalen Blwyddyn3.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod cywir (nodwyd ar y ffolder darllen) os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

J

Welcome to Year 3!!

We are a year of 60 pupils split to classes 3SJ Miss S Jones a 3CJ Miss C Jones. Our themes this year are Madagascar, Legends and the Celts. This year we will be learning English for the first time!

 

We will give homework every Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please. There will be a copy of the homework on the school website on Year 3’s page.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the correct day (stated on the reading folder).

 

Physical Education will take place every Tuesday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

J

Gwaith cartref Pasg Easter homework

Gwaith Cartref / Homework

 

Gwaith Cartref 27.4.18 Homework

 

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yn ein dosbarthiadau dros yr wythnosau diwethaf yn ymarfer ar gyfer y profion. Roedden ni wrth ein boddau yn creu Imovie o 'top tips' ar gyfer disgyblion Blwyddyn 2 i helpu nhw gyda'r profion am y tro cyntaf. Edrychwch ar y fideos eto er mwyn atgoffa'ch hunain o bethau i'w gofio. Yna cymerwch y penwthnos yma i ymlacio cyn bod y profion yn dechrau wythnos nesaf, darllenwch lyfr, tynnwch lun, ewch am dro, gwrandewch ar gerddoriaeth...joiwch! 

 

We have been very busy in our classrooms over the last few weeks practicing for the tests. We were in our element creating Imovies of 'Top Tips' for the Year 2 pupils to help them with the tests for the first time. Look at the fideos once again to remind yourselves of things to remember. Then take the weekend to relax before the tests begin next week, read a book, draw a picture, go for a walk, listen to some music...enjoy! 

 

 

Diolch yn fawr / Thank you very much.

 

Miss Jones & Miss Jones

Animeiddiad Blwyddyn 3 Branwen/ Year 3 Animation

Still image for this video
Rydyn ni wedi bod yn dysgu sut i animeiddio gan ddefnyddio Stop Motion fel rhan o'n gwaith ar ein thema 'Chwedlau Amser Maith yn Ol'.

We have been learning how to create animations using Stop Motion as part of our work on our theme 'Myths and Legends'.

Madagascar gwybodaeth i rieni- Information for parents

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 3 hoffem i chi ddysgu y Tablau Lluosi hyn:

2, 3, 4, 5 a 10

Dyma'r linc i ymarfer y Tablau:

Gwefannau/dolenni defnyddiol...

Useful websites/links...

 


Top