Navigation
Home Page

Blwyddyn 3

Croeso i Flwyddyn 3
Welcome to Year 3
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Croeso i Flwyddyn 3!!

Rydym yn flwyddyn o 60 o blant wedi eu rhannu i ddosbarth 3SJ Miss S Jones a 3CJ Miss C Jones. Themâu'r flwyddyn yma fydd Madagascar, Chwedlau a’r Celtiaid. Eleni mi fyddwn yn dysgu Saesneg am y tro cyntaf!

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda. Bydd copi o’r Gwaith cartref i weld ar wefan yr ysgol ar dudalen Blwyddyn3.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod cywir (nodwyd ar y ffolder darllen) os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

J

Welcome to Year 3!!

We are a year of 60 pupils split to classes 3SJ Miss S Jones a 3CJ Miss C Jones. Our themes this year are Madagascar, Legends and the Celts. This year we will be learning English for the first time!

 

We will give homework every Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please. There will be a copy of the homework on the school website on Year 3’s page.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the correct day (stated on the reading folder).

 

Physical Education will take place every Tuesday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

J

Gwaith cartref gwrth fwlio 17/11/17

Gwaith Cartref 17.11.17 Homework.

 

Rydym wedi dechrau ymarfer a dysgu caneuon Nadolig ar gyfer ein gwasanaeth Nadolig ar y 6ed o Ragfyr yng Nghapel Salem am 10 o'r gloch y bore. 

Eich gwaith cartref yw i barhau i ymarfer y caneuon a dysgu eich llinellau.

 

We have started practising and learning the songs for our Christmas service on the 10th of December at Capel Salem (Salem Chapel) at 10 o'clock.

Your homework is to continue practising the songs and to learn the lines you have been given. 

 

Diolch yn fawr,

Thank you very much,

Blwyddyn 3

Gwaith Cartref 10.11.17 Homework 

 

Ymarfer lluosi yn eich llyfrau. Tabl 2, 3, 4, 5 a 10.

Practice multiplication in your books. Times tables 2, 3, 4, 5 and 10.

Animeiddio Blwyddyn 3/ Year 3 Animation

Still image for this video
Ym Mlwyddyn 3, mae'r disgyblion yn dysgu sut i animeiddio gan ddefnyddio StopMotion fel rhan o'n gwaith ar y thema- 'Chwedlau'
In Year 3, Pupils learn to animate using StopMotion as part of our work on the theme 'Myths and legends'

Madagascar gwybodaeth i rieni- Information for parents

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions

Tablau Lluosi

Yn ystod Blwyddyn 3 hoffem i chi ddysgu y Tablau Lluosi hyn:

2, 3, 4, 5 a 10

Dyma'r linc i ymarfer y Tablau:

Gwefannau/dolenni defnyddiol...

Useful websites/links...

 


Top