Navigation
Home Page

Blwyddyn 1

Croeso i Flwyddyn 1
Welcome to Year 1
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Mae gennym ni 52 o blant ym Mlwyddyn 1 o fewn dosbarthiadau 1RE a 1RL. Mae Miss Lewis a Miss Bethan yn gweithio ym Mlwyddyn 1RL ac mae Mrs Evans, Mrs Rees a Mrs Joseph yn gweithio ym Mlwyddyn 1RE. Ein themau eleni yw Cartrefi, Teganau, India, Bwyd, Carnifal a Rala Rwdins.

 

Rydym yn defnyddio Tric a Chlic yn ddyddiol gyda'r plant i wella eu sgiliau llythrennedd a sgiliau sillafu.  Addysgwyd Rhifau Rhagorol yn ddyddiol yn ogystal a phrawf CLIC unwaith yr wythnos i hybu eu sgiliau Mathemategol.  O fewn y themau uchod byddwn hefyd yn datblygu sgiliau Technoleg, Daeryddiaeth, Hanes, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol, Creadigol a Thechnoleg Gwybodaeth. 

 

Fe fydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a Gwener, bydd angen crys-t a siorts ar y diwrnodau yma. 

 

Rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda chi eleni.

 

There are 52 children in Year 1 within 1RE and 1RL. Miss Lewis and Miss Bethan work in 1RL while Mrs Evans, Mrs Rees and Mrs Joseph work in 1RE. Our themes this year are Homes, Toys, India, Carnival, Food, Holidays and Rala Rwdins.

 

We use 'Tric and Chlic' with the children daily to improve their literacy skills as well as Big Maths and CLIC to improve their numeracy skills.  Within the above themes the children will also develop their Technology, Geography, History, Science, Religious Education, Creative and Information Technology skills.   

 

Physical Education lessons will be held on a Monday and a Friday, the children will need suitable clothing (shorts and t-shirt) on these days.

 

We are looking forward to working with you this year.

Gwaith Cartref - 2/2/2018

 

Wythnos nesaf byddwn yn ymarfer ein sgiliau mesur. Ewch ati i fesur hyd eitemau yn eich cartref gan ddefnyddio naill ai eich dwylo, eich traed, blociau, clipiau papur neu pren mesur / tâp mesur. Mwynhewch!

 

Next week we will be practicing our measuring skills. Measure the length of items in your home by using either your hands, feet, blocks, paper clips, measuring tape or a ruler. Enjoy!

 

Cofiwch hefyd i ddarllen eich llyfrau personol / Remember also to read your personal reading books.

 

Diolch am eich cefnogaeth / Thank you for your support.

 

Mrs Evans, Mrs Rees a Miss Lewis

Trefniadau Wythnosol / Weekly Arrangements

Cynllun Sillafu Blwyddyn 1 / Year 1 Spelling Scheme

Thema Bwyd / Food Theme

Thema Teganau / Toys Theme

Thema Tai a Chartrefi / Houses and Homes Theme

Mi Ddaw yr Wyl

Picture 1

Stori fwyar byd

Picture 1

Ser y nos yn gwenu

Picture 1

Can y Llety

Picture 1
Picture 2

Can yr Anifeiliaid

Y Bugeiliaid a'r Wyn

Picture 1

Seren yn y nen

Picture 1

Y Finale

Picture 1

Taflen Wybodaeth Blwyddyn 1

Tri Gŵr Doeth

Still image for this video

Y Preseb

Still image for this video

Preseb Bethlehem

Still image for this video

Can y Seren

Still image for this video

Can y Bugeiliaid

Still image for this video

Can yr Asyn

Still image for this video

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions


Top