Navigation
Home Page

Blwyddyn 1

Croeso i Flwyddyn 1
Welcome to Year 1
Teulu mawr ŷm ni i gyd.    We are all one big family.

Mae gennym ni 55 o blant ym Mlwyddyn 1 o fewn Blwyddyn 1RE a 1RL. Mae Miss Lewis a Miss Bethan yn gweithio ym Mlwyddyn 1RL ac mae Mrs Evans, Mrs Rees a Mrs Joseph yn gweithio ym mlwyddyn 1RE. Ein themau eleni yw Cartrefi, Teganau, India, Bwyd, Carnifal a Rala Rwdins.

 

Rydym yn defnyddio Tric a Chlic yn ddyddiol gyda'r plant i wella eu sgiliau llythrennedd a sgiliau sillafu.  Addysgwyd Big Maths yn ddyddiol yn ogystal a phrawf CLIC unwaith yr wythnos i hybu eu sgiliau Mathemategol.  O fewn y themau uchod byddwn hefyd yn datblygu sgiliau Technoleg, Daeryddiaeth, Hanes, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol, Creadigol a Thechnoleg Gwybodaeth. 

 

Fe fydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a Gwener, bydd angen crys-t a siorts ar y diwrnodau yma. 

 

Rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda chi eleni.

 

There are 55 children in Year 1 within 1RE and 1RL. Miss Lewis and Miss Bethan work in 1RL while Mrs Evans, Mrs Rees and Mrs Joseph work in 1RE. Our themes this year are Homes, Toys, India, Carnival, Food, Holidays and Rala Rwdins.

 

We use 'Tric and Chlic' with the children daily to improve their literacy skills as well as Big Maths and CLIC to improve their numeracy skills.  Within the above themes the children will also develop their Technology, Geography, History, Science, Religious Education, Creative and Information Technology skills.   

 

Physical Education lessons will be held on a Monday and a Friday, the children will need suitable clothing (shorts and t-shirt) on these days.

 

We are looking forward to working with you this year.

Thema Teganau / Toys Theme

Gwaith Cartref 20/10/17

 

Gwaith Cartref Blwyddyn 1 - 20/10/17

 

Yr wythnos hon hoffwn ichi ddechrau dysgu geiriau y caneuon ar gyfer ein Sioe Nadolig.  Mae’r gerddoriaeth ar gyfer rhai o’r caneuon ar gael ar wefan yr ysgol o dan Blwyddyn 1.  Byddwn yn anfon geiriau eich plentyn i’w dysgu adref wythnos nesaf.

 

Gofynnwn i chi ddychwelyd y llyfr darllen erbyn dydd Mercher er mwyn sicrhau bod amser gyda ni i ddarllen gyda’ch plentyn a newid y llyfr.  Os ydym yn derbyn y bag gwaith cartref ar ôl dydd Mercher ni fydd llyfr darllen eich plentyn yn cael ei newid.

 

Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad.

 

Miss Lewis, Mrs Rees a Mrs Evans.

 

 

 

 

Year 1 Homework - 20/10/17

 

This week we would like you to start learning the words to our songs for the Christmas Show.  The music for some of the songs can be found on the school website under Year 1.  We will be sending your child’s individual words to learn home next week.    

 

Please ensure that the reading book is returned by Wednesday so we have time to read with your child and change their book.  If we receive the bag after Wednesday we will not be able to change the reading book. 

 

Thank you for your co-operation.

 

Miss Lewis, Mrs Rees and Mrs Evans.

 

 

Thema Tai a Chartrefi / Houses and Homes Theme

Caneuon Sioe Nadolig / Christmas Concert Songs

Mi Ddaw yr Wyl

Picture 1

Stori fwyar byd

Picture 1

Ser y nos yn gwenu

Picture 1

Can y Llety

Picture 1
Picture 2

Can yr Anifeiliaid

Y Bugeiliaid a'r Wyn

Picture 1

Seren yn y nen

Picture 1

Y Finale

Picture 1

Taflen Wybodaeth Blwyddyn 1

Tri Gŵr Doeth

Still image for this video

Y Preseb

Still image for this video

Preseb Bethlehem

Still image for this video

Can y Seren

Still image for this video

Can y Bugeiliaid

Still image for this video

Can yr Asyn

Still image for this video

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions


Top