Navigation
Home Page

Arolwg Estyn Inspection

Arolwg Estyn

Estyn Inspection

 

Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Llywodraeth Cymru sy'n ariannu Estyn, ac maent yn annibynnol ar y Llywodraeth. Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

 

Estyn is the office of Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales. They are independent of, but funded by, the Welsh Government. The purpose of Estyn is to inspect quality and standards in education and training in Wales.

Cafodd yr ysgol hon ei harolygu gan Estyn ym mis Chwefror 2018.

This school was inspected by Estyn in February 2018.

Crynodeb o adroddiad arolygiad Estyn 2018 – Ysgol Gymraeg Pwll Coch

 

Mae staff yn creu ethos hapus, gofalgar a chynhwysol yn yr ysgol, lle mae pawb yn cael eu parchu a’u gwerthfawrogi. Mae’r ysgol yn rhoi bri amlwg ar gefndiroedd a diwylliannau amrywiol disgyblion. Mae ansawdd yr addysgu gan amlaf yn dda ac yn meithrin awyrgylch dysgu cefnogol a gweithgar. Mae disgyblion yn ymddwyn yn dda iawn ac maent yn awyddus i ddysgu.

 

Mae athrawon yn cynllunio profiadau dysgu ymarferol, ysgogol a chyfoethog, sy’n darparu ar gyfer anghenion disgyblion yn effeithiol. O ganlyniad, mae rhan fwyaf y disgyblion yn gwneud cynnydd cadarn, yn cyflawni’n dda ac yn defnyddio eu medrau i safon uchel erbyn diwedd cyfnod allweddol 2.

 

Mae’r ysgol yn elwa o arweinyddiaeth gadarn sy’n sicrhau cyfeiriad strategol clir i waith yr ysgol. Mae arweinwyr yn hynod effeithiol wrth osod a hybu gweledigaeth sy’n canolbwyntio ar feithrin perthnasoedd gwaith ac anelu at ragoriaeth. Caiff arweinwyr gefnogaeth gref gan staff, sydd oll yn credu yng ngweledigaeth yr ysgol ac yn gweithio tuag at ei chyflawni.

 


Summary of 2018 Estyn Inspection Report – Ysgol Gymraeg Pwll Coch

 

The staff create a happy, caring and inclusive ethos at the school, where everyone is respected and appreciated. The school places obvious value on pupils’ varied backgrounds and cultures. The quality of teaching is good, on the whole, and nurtures a supportive and industrious learning environment. Pupils behave very well and are keen to learn.
 

Teachers plan practical, stimulating and rich learning experiences that provide for pupils’ needs effectively. As a result, most pupils make sound progress, achieve well and use their skills to a high standard by the end of key stage 2.

 

The school has benefitted from robust leadership that ensures a clear strategic direction for the school’s work. Leaders are extremely effective in setting and promoting a vision that focuses on fostering working relationships and aiming for excellence. Leaders receive strong support from staff, who all believe in the school’s vision and work towards achieving it.
 


Top