Navigation
Home Page

Anghenion Dysgu Ychwanegol - Additional Learning Needs

Anghenion Dysgu Ychwanegol
Additional Learning Needs

Mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn ysgol gynhwysol lle mae’r holl staff wedi ymrwymo i lwyddiant pob disgybl.

 

Mae'r holl blant yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a'u croesawu i'n hysgol, beth bynnag yw eu hanghenion addysgol ychwanegol. Rydym yn cefnogi dysgu plant ac yn ceisio sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys yn llawn yn holl weithgareddau'r ysgol.

 

Mae polisi Anghenion Addysgol Arbennig Pwll Coch yn rhoi gwybodaeth i rieni, athrawon a Llywodraethwyr am y ffordd y gall disgyblion unigol gael eu helpu.

 

Mae gan yr ysgol sylw i'r Cod Ymarfer Anghenion Arbennig. Y prawf allweddol ar gyfer gweithredu yw tystiolaeth bod cyfradd bresennol y plentyn o gynnydd yn annigonol fel y nodir yn y Cod. Mae dynodiad cynnar yn bwysig gan ei fod yn golygu y gellir mynd i'r afael ag anawsterau'r plentyn cyn gynted ag y bo modd, a thrwy hynny alluogi ef / hi i gael mynediad i'r cwricwlwm yn llwyddiannus.

 

Mae dull graddedig o weithredu ac ymyrraeth yn cael ei ddilyn, gan ddechrau gyda "Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar," lle mae plentyn ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei nodi ac ymyriadau yn cael eu dyfeisio sy'n ychwanegol at neu'n wahanol i'r rheini a ddarperir yn y cwricwlwm arferol. Cynllun Addysg Unigol (CAU) wedi ei ysgrifennu.

 

"Blynyddoedd Cynnar a Mwy" yn cael ei nodweddu gan gyfranogiad gwasanaethau cefnogi allanol sy'n rhoi cyngor neu gymorth. Bydd CAU newydd yn cael ei llunio.

 

Os nad yw plentyn ym Mlwyddyn 1 i Flwyddyn 6 yn gwneud cynnydd digonol bydd ef / hi yn y sawl sy'n derbyn "Gweithredu gan yr Ysgol," strategaethau h.y. a'r gefnogaeth a ddarperir gan bersonél yr ysgol ac a ddisgrifir yn CAU a ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer y plentyn hwnnw.

 

Os yw anghenion plentyn angen cymorth allanol, bydd ef / hi yn cael ei gynnwys yn yr adran "Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy" ar gofrestr anghenion arbennig yr ysgol. Ein Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol fydd yn cysylltu â'r cymorth allanol, e.e. Seicolegydd Addysg, a chynorthwyo'r athro/athrawes (d)dosbarth wrth roi unrhyw gyngor sydd angen.

 

Bydd y plant, lle y bo'n bosibl, hefyd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau am eu addysg e.e. gosod ac adolygu targedau dysgu a chyfrannu at CAUau.

 

Mewn nifer fach iawn o achosion, lle bydd anghenion y plentyn yn parhau i fod mor sylweddol y bydd yr ysgol ofyn am asesiad statudol gan yr Awdurdod Lleol a Datganiad o'u hanghenion addysgol gael eu rhoi. Mae'r Datganiad yn nodi'r hyn fydd yn cael ei ddarparu gan yr awdurdod lleol a'r ysgol i ddiwallu anghenion y plentyn penodol. Mae'r Datganiad hwn yn cael ei adolygu'n flynyddol.

 

I gael gwybodaeth neu gyngor pellach, siaradwch ag athro/athrawes (d)dosbarth eich plentyn neu cysylltwch â’r  Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch is an inclusive school where all staff are committed to the success of every pupil.

 

All children are valued, respected and welcomed to our school, whatever their additional educational needs may be. We support children’s learning and aim to ensure they are fully included in all school activities.

 

Pwll Coch’s Special Educational Needs Policy gives information to parents, teachers and Governors about the way individual pupils can be helped.

 

The school has regard to the Special Educational Needs Code of Practice. The key test for action is evidence that a child’s current rate of progress is inadequate as stated in the Code. Early identification is important as it means the child’s difficulties can be addressed as soon as possible, thereby enabling him/her to access the curriculum successfully.

 

A graduated approach of action and intervention is followed, starting with “Early Years Action,” where a child with Special Educational Needs is identified and interventions are devised which are additional to or different from those provided in the usual curriculum. An Individual Educational Plan (IEP) is written.

 

“Early Years Action Plus” is characterised by the involvement of external support services that provide advice or support. A new IEP will be compiled.

 

If a child in Year 1 to Year 6 is not making adequate progress he/she will be the recipient of “School Action,” i.e. strategies and support provided by the school’s personnel and described in an IEP written specifically for that child.

 

If a child’s needs require external support, he/she will be included in the “School Action Plus” section of the school’s special needs register. The Additional Learning Needs Co-ordinator will liaise with the external support, e.g. Educational Psychologist, and assist the class teacher in implementing any advice given.

 

Children, where possible, are also encouraged to participate in making decisions about their education e.g. setting and reviewing learning targets and contributing to IEPs.

 

In a very small number of cases, the child’s needs remain so substantial that the school will request a statutory assessment from the Local Authority and a Statement of their educational needs may be issued. The Statement sets out what will be provided by the local authority and the school to meet the particular child’s needs. This Statement is reviewed annually.

 

For further information or advice, please speak to your child’s class teacher or contact our Additional Learning Needs Co-ordinator.


Ms R James
Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Additional Learning Needs Co-ordinator (ALNCo)
02920 373453 (Opsiwn / Option 3)

Mae nifer o ymyriadau llythrennedd yn digwydd ym Mhwll Coch.


STARS Cymraeg

Cynlluniwyd y rhaglen hon yn wreiddiol yn Saesneg. Bu’n llwyddiant ysgubol felly penderfynwyd ei haddasu a’u chyflwyno i blant yn yr ysgolion cyfrwng Cymraeg hefyd.

Anelir y rhaglen at blant ym Mlwyddyn 2 sydd heb feistroli sgiliau llythrennedd sylfaenol erbyn diwedd Blwyddyn 1. (Cofiwch, mae rhai plant â phenblwydd yn hwyrach yn y flwyddyn academaidd, felly gall hwn ddylanwadu ar ddatblygiad o gymharu â rhai sy’n hŷn yn y flwyddyn.)

Cynlluniwyd y rhaglen ar gyfer grwp o bedwar o blant ond gellid defnyddio’r strategaethau gyda unigolion.


Mae’n gynllun strwythuredig sy’n datblygu dros gyfnod o 30 wythnos.


Mae’n cynnig cyfleoedd i’r plant ysgrifennu o’u profiadau â’u syniadau eu hunain.


Darperir llyfrynnau bach personol bob pythefnos, ac ynddynt mae’r plant yn cofnodi brawddegau syml yn seiliedig ar batrwm penodol.

Targedir llythrennau unigol yn ogystal â geiriau allweddol.

Mae’r plant yn cael eu hannog i ysgrifennu’n annibynnol gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau i’w cefnogi e.e. copi darluniol o’r wyddor, banc o eiriau, cardiau fflach, llythrennau plastig, cerdyn ymarfer ysgrifennu geiriau allweddol, byrddau bach gwyn ac ati.


Rydym yn anelu at godi ymwybyddiaeth y plentyn o gyfeiriadu gwaith, (h.y ysgrifennu o’r chwith i’r dde) gadael bylchau rhwng geiriau, llawysgrifen ac atalnodi.


Mae’r rhaglen yn ddefnyddiol ar gyfer pob plentyn yn ogystal â bod yn gymorth i blant sydd yn arddangos nodweddion dyslecsia. 

 


Ysgol Gymraeg Pwll Coch provides many literacy interventions, and the staff would like to tell you about them!

 

STARS Cymraeg

The STARS programme was originally created in English and was such a success that it was translated and adapted for use in Welsh medium schools too.


It is designed to assist Year 2 children who have not managed to acquire basic literacy skills by the end of Year 1. (Please note that some children have birthdays that are late in the academic year and this may have an impact on what they have managed to achieve re: literacy compared with older pupils, by the end of Year 1.)


The programme was developed as a small group intervention (maximum 4 pupils), but the strategies could be used for individual pupils.


It is a structured programme which develops over a period of approximately 30 weeks.

STARS provides regular supported writing opportunities, based upon the children’s experiences and ideas.


Individual small booklets for writing are used and the children are encouraged to write simple sentences based on a specific language pattern.


Individual letters as well as high frequency words are targeted.


The children are encouraged to work independently using a range of specific resources e.g. a pictorial alphabet, word banks, flash cards, plastic letters, spelling cards to practise key words, small white boards etc.


We aim to raise the child’s awareness of directionality (writing left to right), spacing, handwriting and punctuation. All these are developed throughout the programme.


This programme is useful for all children and is helpful for children who display dyslexic tendencies.


Top