Navigation
Home Page

Amdanom Ni / Hanes - About Us / History

Amdanom ni a hanes yr ysgol
About us and our History

                                    

 

Ein harwyddair ydy 'Teulu Mawr Ym Ni i Gyd'.
Our motto is 'We are all one big family'.

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence

 
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Ysgol Gynradd Gymraeg i blant rhwng 3 ac 11 oed yw Ysgol Gymraeg Pwll Coch yng Nghaerdydd, prif ddinas Cymru. Mae uned feithrin i blant 3 /4 oed yn rhan o'r ysgol.


Sefydlwyd Ysgol Gymraeg Pwll Coch ym 1996. Ym Medi 1999 symudwyd i adeilad newydd a gorffennwyd estyniad i’r ysgol yn 2006 ar gyfer yr ysgol uchaf. Cyrhaeddodd ei llawn dwf yn ddwy ffrwd yn 2008 ac erbyn hyn mae tair ffrwd mewn rhai grwpiau blwyddyn. Mae dalgylch yr ysgol yn eang ac yn amrywiol ac yn cynnwys ardaloedd deheuol a gorllewinol dinas Caerdydd, yn enwedig ardaloedd Lecwydd, Glan yr Afon a rhannau o Dreganna, Pontcanna a Pharc Fictoria.


Mae dros 500 o ddisgyblion yn yr ysgol, gan gynnwys 64 o blant yn y dosbarth meithrin. Mae 17 o ddosbarthiadau yn ogystal â’r dosbarthiadau meithrin bore a phrynhawn.

 

Daw’r disgyblion o ardaloedd cymysg, rhai ardaloedd o fantais economaidd, eraill yn ardaloedd dan anfantais a’r gweddill yn ardaloedd heb fantais nac anfantais arbennig.

 

Mae tua 20% o ddisgyblion yn dod o gartrefi Cymraeg lle mae o leiaf un o’r rhieni yn siarad Cymraeg a thua 80% o’r disgyblion yn dod o gartrefi di-gymraeg. Hefyd mae 20.7% yn dod o gefndir ethnig. Ar hyn o bryd mae 9.1% o’r disgyblion yn cael prydau bwyd am ddim; mae’r ffigwr yn o dan y cyfartaleddau cenedlaethol a lleol. Mae 17.5% ar y gofrestr anghenion addysg arbennig (AAA), ac mae’r ffigwr hwn o dan y cyfartaleddau cenedlaethol a lleol.

 

Arolygwyd yr ysgol ddiwethaf gan Estyn yn nhymor y Gwanwyn 2018.


Penodwyd y Pennaeth presennol ym mis Medi 2016.

 

Mae’n adeilad pwrpasol - yr adeilad newydd sbon cyntaf ar gyfer ysgol Gymraeg yn y Brifddinas. Rydym yn anelu at ragoriaeth gyda'n gilydd.

 

Penaethiaid Ysgol Gymraeg Pwll Coch:
1996 - 2009   Miss Anna Roberts
2009 - 2016   Mrs Meinir Howells
2016 -            Mr Christopher Newcombe 

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch is a Welsh medium primary school for pupils aged 3 - 11 years old located in Cardiff, Wales’ capital city.  The school has a nursery unit for pupils aged 3/4 attached to it. 


Ysgol Gymraeg Pwll Coch was established in 1996. In September 1999 the school moved to a new building and an extension was completed in 2006 for the upper school.

 

The school reached its capacity of two streams in 2008 and now has three streams in some year groups.

 

The school’s catchment area is wide and varied and includes the southern and western parts of the city of Cardiff, especially the areas of Leckwith, Glan yr Afon and parts of Canton, Pontcanna and Victoria Park.

 

Currently, there are over 500 pupils in the school, including 64 children in the nursery class. There are 17 classes as well as morning and afternoon nursery classes. Pupils come from mixed areas, some are economically advantaged, others economically disadvantaged with the remainder neither particularly advantaged nor disadvantaged.


Approximately 20% of pupils come from Welsh-speaking homes where at least one parent speaks Welsh and approximately 80% come from non-Welsh-speaking homes. Also 20.7% come from an ethnic background. Currently 9.1% of the pupils receive free school meals; this figure is below national and local averages. Currently, 17.5% of pupils are on the Special Educational Needs (SEN) register, and this figure is below national and local averages.

 

The school was last inspected by Estyn in the Spring term 2018.

 

The current head teacher was appointed in September 2016.


Pwll Coch is proud to be the first purpose built building for Welsh medium education within the Welsh capital. Together we are aiming for excellence.

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch's Headteachers:
1996 - 2009   Miss Anna Roberts
2009 - 2016   Mrs Meinir Howells
2016 -            Mr Christopher Newcombe 

Picture 1
Picture 2

Ein campws hyfryd.

Our wonderful campus.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence


Top